logo

Predpisy Odboru epidemiológie

Zákon NR SR č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Zákon NR SR č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
Vyhláška MZ SR č.273/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z., ., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Vyhláška MZ SR č. 192/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
Vyhláška MZ SR č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení č. 447/2005 Z.z.
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 o požiadavkách na osvetlenie pri práci
Vyhláška MZ SR č. 259/2008 o požiadavkách na vnútorné prostredie budov
Vyhláška MZ SR č. 198/2001, ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Nariadenie vlády SR č.410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.
Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
Výnos MZ SR č. 09812/2008- OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Výnos MZ SR č. 07478/2009-OL z 8.4.2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
Výnos MZ SR č. 09812/2008- OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Výnos MZ SR č. 25118/2008-OL z 10.12.2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č.09812/2008-OL
Výnos MZ SR z 10.8.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 09812/2008-OL v znení výnosu 25118/2008-OL
Výnos MZ SR z 11.3.2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Výnos MZ SR z 11.3.2009 č. 10552/2009, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

 

Odborné usmernenia:

„Vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových infekcií v SR", číslo: 2382/95-A, zo dňa 22. 08. 1995
„Zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia", číslo: 1977/97-A, zo dňa 16. 09. 1996
„Na zabezpečenie prevencie infekcie spôsobenej vírusom imunitnej nedostatočnosti človeka v SR", - číslo: 5650/99-A, zo dňa 1. 12. 1999, - uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 6 – 9 , zo dňa 20. 03. 2000,
„Vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v SR", číslo: SOZO – 2349/2000-10, zo dňa 24. 3. 2000, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 13 – 15 zo dňa 22. 5. 2000,
„Odborné usmernenie na Vykonávanie dekontaminácie endoskopov", číslo: SOZO – 1410/2000-10, zo dňa 1. 7. 2000, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 23 – 26 zo dňa 14. 8. 2000,
Odborné usmernenie MZ SR pre diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie č. 03828/2014-SZ
Odborné usmernenie MZ SR na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení č. OE/4561/2014
Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach č. OE/3083/2014
„Vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení", číslo: 9534/2001, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 40 – 44 zo dňa 20. 12. 2001,
„Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania", číslo: M/4439/2002, zo dňa 24. 2. 2003, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 7 - 9 zo dňa 24. 3. 2003,
„Odborné usmernenie MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP zo 7.2. 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok"
„Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie", číslo: HH SR/1493/2003, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 20 - 21 zo dňa 21. 7. 2003,
„Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach", číslo: HH SR/1336/2003, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 20 - 21 zo dňa 21. 7. 2003
„Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike", číslo: HH/3535/04/SE, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 33 - 36 zo dňa 16. 7. 2004
„Rozhodnutie komisie z 28. 4. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/253/ES, ktorým sa stanovujú definície ochorení pre oznamovanie prenosných chorôb do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
„Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd", číslo: HH/11733/04/SE, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 55 - 60 zo dňa 28. 12. 2004,
‌„Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí", číslo: HH/15638/2005/SE, zo dňa 19. 10. 2005, uverejnené vo vestníku MZ SR, osobitné vydanie zo dňa 21. 10. 2005
‌„Odborné usmernenie, ktorým sa mení odborné usmernenie číslo HH SR/348/2003/SE z 11. februára 2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania", číslo: HH SR/20842/2005/SE, zo dňa 16. 1. 2006 (1 s.), uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 9 - 16 zo dňa 1. 3. 2006
„Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz", vydané HH dňa 22.12.2008, č. OE/9503/2008
„Odborné usmernenie MZ SR č. 19048-1/2009-OKM zo dňa 13.8.2009 na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky

 

Iné dokumenty

„Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v Slovenskej republike", číslo: M/3461/2002, zo dňa 5. 8. 2002, uverejnený vo vestníku MZ SR, čiastka 5 - 6 zo dňa 14. februára 2003
„Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike"
„Návrh zásad pre vykonávanie profylaktickej obrany exponovaných látkami podozrivými z obsahu spór Bacillus anthracis", číslo: 9519/2001-Mad, zo dňa 23. 10. 2001
„Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009-2012" „Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike", schválený Pandemickou komisiou vlády, aktualizácia 2008
„Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike", schválený Pandemickou komisiou vlády, aktualizácia 2008