logo

Všeobecné predpisy

Hlavné zákony upravujúce činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave:
1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Súvisiace právne predpisy:
1. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
2. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
3. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
4. Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5. Zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
6. Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Chemický zákon) v znení neskorších predpisov,
7. Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
8. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
9. Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
10. Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.