logo

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov


6.4.2020

 

Vsúvislosti sblížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavenévsúlade sopatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe samôže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technickýpracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísťsúkromne sláviť obrady do kostolova taktiež zabezpečiť internetovéprenosy pre ľudí.Počas súkromnejbohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorenéavšak je potrebné zabezpečiť:

vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
počet osôb vkostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 zverejne prístupnej časti kostola 
vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácieaby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

úctou


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia v zariadeniach určených štátom


4.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti


3.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby – účinnosť od 30.03.2020


Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch


8.4.2020

 Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy (2)


15.4.2020

 

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej iexternej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok:

 

Čítať ďalej...

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 /27.4.2020/ (2)

Piatok, 03 Apríl 2020 14:00

 Aktualizované: 27.4.2020

Čítať ďalej...

Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2 (2)

 27 Apríl 2020

Odpad z pracovísk sa zbiera denne a separovane. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore najviac 7 dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, o čom sa vedie písomná evidencia. Je potrebné dbať, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu, odcudzeniu a aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby napr. deti, i.v. narkomani a pod.

Čítať ďalej...

Odborné odporúčanie pre prevádzku vysokých škôl počas trvania epidémie COVID 19 (2)

27 Apríl 2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vyplynula zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadavka usmerniť krízovú prevádzku vysokých škôl na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3171/2020 zo dňa 15.4.2020, ktorým  umožňuje skončenie štúdia a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách zdravotníckeho zamerania v dennej i externej forme štúdia za dodržania protiepidemických opatrení.

Čítať ďalej...