logo

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavuje poskytovanie ambulantných sociálnych služieb – účinnosť od 25.03.2020


1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : a) denné stacionáre S 40 zákona b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby S 35, 1 c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, g) denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov”) a h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - nedeľa: zákaz prevádok, sanitárny deň – účinnosť od 25.03.2020


A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 3. predajne drogérie, 4. predajne novín a tlačovín, 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – účinnosť od 24.03.2020


Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadávať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Čítať ďalej...

Oznam

 

Z dôvodu mimoriadnej situácii sa vedenie RÚVZ so sídlom v Trnave rozhodlo, že konzultácie bude možné uskutočniť len mailovou formou alebo telefonicky. Po ukončení mimoriadnej situácie pristúpime opäť k osobným konzultáciám.

Ďakujeme za pochopenie