logo

COVID-19: Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení) (2)

 30 Apríl 2020 13:35

Termín účinnosti opatrenia je od 1. mája 2020 od 7:00 do odvolania

Čítať ďalej...

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený (2)


8.4.2020

 

 

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka vysoké školy lekárske (2)


15.4.2020

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnomprograme farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, vbakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, vbakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to len vtedy, keď sú dodržané tieto protiepidemické opatrenia:

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov


6.4.2020

 

Vsúvislosti sblížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavenévsúlade sopatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe samôže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technickýpracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísťsúkromne sláviť obrady do kostolova taktiež zabezpečiť internetovéprenosy pre ľudí.Počas súkromnejbohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorenéavšak je potrebné zabezpečiť:

vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
počet osôb vkostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 zverejne prístupnej časti kostola 
vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácieaby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

úctou


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Čítať ďalej...