logo

Politika kvality

Politika kvality

Základným poslaním RÚVZ so sídlom v Trnave sú činnosti orientované na ochranu zdravia ľudí a ochranu životného prostredia, na uspokojovanie požiadaviek zákazníkov, na zvyšovanie dôveryhodnosti v očiach verejnosti a na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov.

RÚVZ sa zaväzuje uplatňovať nasledovné zásady:

 • ·Pri všetkých činnostiach postupovať v súlade s platnou legislatívou, Príručkou kvality a riadenou dokumentáciou
 • ·Rozvíjať pocit zodpovednosti každého zamestnanca za svoju činnosť v prospech organizácie
 • Udržiavať priateľské vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami
 • Vytvárať a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva.
 • Zabezpečovať cieľavedomé vzdelávanie a odborný rast svojich zamestnancov
 • Rozširovať rozsah činnosti RÚVZ za účelom uspokojovania potrieb zákazníkov pri splnení legislatívnych podmienok


 • V Trnave: 20.5.2010
  MUDr. Ľubica Kollárová
  regionálna hygienička