logo

Žiadosti

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska.POZOR – zmena platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti – pdfViac informácií

CENNÍK výkonov platených služieb v PDF formáte si môžete stiahnuť pdfCenník 2018

 

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti. docxŽiadosť
docxŽiadosť
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami docxŽiadosť
Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska.

docxŽiadosť

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. docŽiadosť
Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória. docxŽiadosť
Objednávka na vykonanie odborných služieb RÚVZ so sídlom v Trnave. docObjednávka

Legislatíva

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdfZákon č.355/2007

Ďalšie právne predpisy sú dostupné TU