logo

Žiadosti

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska.POZOR – zmena platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti – pdfViac informácií

CENNÍK výkonov platených služieb v PDF formáte si môžete stiahnuť pdfCenník_2022

Tlačivá platné od 1.4.2022

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti.

docx Žiadosť

doc Žiadosť

Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu
s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska.

docxŽiadosť

docŽiadosť

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska.

docxŽiadosť

docŽiadosť

Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky

docxSchéma

Oznámenie o začatí prevádzky

docxOznámenie

docOznámenie

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

docxŽiadosť

docŽiadosť

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

docxŽiadosť

docŽiadosť

Objednávka na vykonanie odborných služieb RÚVZ so sídlom v Trnave.

docxObjednávka

 docObjednávka

 

 

Legislatíva

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdfZákon č.355/2007

Ďalšie právne predpisy sú dostupné TU