logo

Správne poplatky

Informácia o platení správnych poplatkov na RÚVZ so sídlom v Trnave podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Možnosti úhrady správneho poplatku
BEZHOTOVOSTNE:

a) e-KOLKOM zakúpeným na pošte
b) BANKOVÝM PREVODOM
c) POŠTOVOU POUKÁŽKOU
d) e-KOLKOM sprístupnený Mobilnou aplikáciou e-KOLOK (MAPS) a webovou aplikáciou Virtuálny kiosk (VK) https://m.ekolky.gov.sk

 

Pri použití úhrady správneho poplatku podľa písm. e), na úrade poplatník preukazuje zaplatenie poplatku predložením:
• Vygenerovaného QR kódu priamo na svojom mobilnom zariadení alebo
• Vytlačením QR kódom na papieri, napr. vo formáte A4.
Na webe Slovenskej pošty, a. s., https://www.posta.sk/sluzby/platobny-systeme-kolok sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:
a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
b) Veľkoodber eKolkov
c) Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok
f) Príručka webovej aplikácie eKolok
g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky.
h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou:

Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou :
Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ Trnava, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).
RÚVZ Trnava vystaví poplatníkovi platobný predpis po podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie duplikátu, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska). V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ Trnava osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostatných prípadoch bude vystavený platobný odoslaný poplatníkovi (RÚVZ Trnava môže poplatníkovi odoslať vystavený platobný predpis i mailom vo formáte PDF).
Na vystavenom platobnom predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, inak platobný predpis zaniká. Poplatok uhradený po tomto dátume sa vráti späť na účet poplatníka a správny poplatok bude preto považovaný za neuhradený. Pre zaplatenie poplatku musí byť potom vystavený nový platobný predpis.

 

Správny poplatok k vydaniu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (položka 150 písm. f) sadzobníka správnych poplatkov) 50€
Správny poplatok k vyhotoveniu duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (položka 150 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov) 10€

Správny poplatok k vykonaniu skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov)
30€

Správny poplatok k vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov)
20€

Správny poplatok k vydaniu duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. j) sadzobníka správnych poplatkov)
10€

 

Zníženie poplatkov za elektronické podanie
V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

 

§ 4 - Oslobodenie od poplatkov
(1) Podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od poplatkov oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva (vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb., č. 32/1969 Zb., č.40/1987 Zb.) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§38 Občianskeho súdneho poriadku) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (§5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch (§ 79 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch),
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva, alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.