logo

Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií) informácie sprístupňuje bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov:

rozmnožovanie A4 jednostranne 0,07 €
A4 obojstranne 0,10 €
A3 jednostranne 0,13 €
A3 obojstranne 0,20 €
informácia na diskete - 1 ks 0,50 €
na CD - 1 ks 1,00 €
obálka 1 ks 0,03 €
poštovné poplatky - podľa aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty a.s
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava poskytuje informácie zadarmo do čiastky 1,66 €