logo

Postup, ktorý musí byť dodržiavaný pri vybavovaní žiadostí a podaní, vrátane príslušných lehôt.

Na vybavenie žiadostí, vo veciach v ktorých RÚVZ so sídlom v Trnave pripravuje podklady pre rozhodnutia platí lehota podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – 30 dní (resp. v zložitých prípadoch 60 dní) od začatia konania.

Na vybavenie sťažností platí podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov lehota 60 pracovných dní (v prípadoch náročných na prešetrenie 90 prac. dní).

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zák. NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa vybavujú do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť zákonná lehota na vybavenie žiadosti predĺžená o ďalších 8 pracovných dní, čo sa bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov. Ak RÚVZ so sídlom v Trnave žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Ak RÚVZ so sídlom v Trnave v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovanú informáciu, či nevydá rozhodnutie a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a v rámci odvolacieho konania o ňom rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Zo žiadosti o poskytnutie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií musí byť zjavné, komu je žiadosť určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.