logo

Podanie žiadosti, sťažnosti, podnetu, opravného prostriedku

Miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie
Informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám možno získať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave týmito spôsobmi:

• telefonicky: 033 / 53 48 051
• faxom: 033 / 53 48 053
• písomne: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová ul. č. 6, P.O. BOX 1, 917 09 Trnava
• elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosti, sťažnosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať elektronickou poštou na hore uvedenú adresu alebo písomne – poštou, resp. osobne ústne do zápisnice na adrese:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová ul. č. 6
P. O. BOX 1
917 09 Trnava

Úradné hodiny - čas poskytovania informácií:

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

Podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiam o odmietnutí poskytnúť informáciu vydaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave možno podať odvolanie písomným podaním v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. V správnom konaní možno takisto podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová ul. č. 6
P. O. BOX 1
917 09 Trnava

Všetky rozhodnutia, okrem rozhodnutí predbežnej povahy a procesných rozhodnutí týkajúcich sa vedenia konania, možno preskúmať súdom.