logo

Správne poplatky

Informácia o platení správnych poplatkov na RÚVZ so sídlom v Trnave podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Možnosti úhrady správneho poplatku
BEZHOTOVOSTNE:

a) e-KOLKOM zakúpeným na pošte
b) BANKOVÝM PREVODOM
c) POŠTOVOU POUKÁŽKOU
d) e-KOLKOM sprístupnený Mobilnou aplikáciou e-KOLOK (MAPS) a webovou aplikáciou Virtuálny kiosk (VK) https://m.ekolky.gov.sk

 

Pri použití úhrady správneho poplatku podľa písm. e), na úrade poplatník preukazuje zaplatenie poplatku predložením:
• Vygenerovaného QR kódu priamo na svojom mobilnom zariadení alebo
• Vytlačením QR kódom na papieri, napr. vo formáte A4.
Na webe Slovenskej pošty, a. s., https://www.posta.sk/sluzby/platobny-systeme-kolok sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:
a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
b) Veľkoodber eKolkov
c) Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok
f) Príručka webovej aplikácie eKolok
g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky.
h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou:

Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou :
Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ Trnava, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).
RÚVZ Trnava vystaví poplatníkovi platobný predpis po podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie duplikátu, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska). V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ Trnava osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostatných prípadoch bude vystavený platobný odoslaný poplatníkovi (RÚVZ Trnava môže poplatníkovi odoslať vystavený platobný predpis i mailom vo formáte PDF).
Na vystavenom platobnom predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, inak platobný predpis zaniká. Poplatok uhradený po tomto dátume sa vráti späť na účet poplatníka a správny poplatok bude preto považovaný za neuhradený. Pre zaplatenie poplatku musí byť potom vystavený nový platobný predpis.

 

Správny poplatok k vydaniu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (položka 150 písm. f) sadzobníka správnych poplatkov) 50€
Správny poplatok k vyhotoveniu duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (položka 150 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov) 10€

Správny poplatok k vykonaniu skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov)
30€

Správny poplatok k vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov)
20€

Správny poplatok k vydaniu duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

- vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

- prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,

- prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

- nákup, predaj a spracovanie húb,

- prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória

(položka 150 písm. j) sadzobníka správnych poplatkov)
10€

 

Zníženie poplatkov za elektronické podanie
V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

 

§ 4 - Oslobodenie od poplatkov
(1) Podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od poplatkov oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva (vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb., č. 32/1969 Zb., č.40/1987 Zb.) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§38 Občianskeho súdneho poriadku) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (§5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch (§ 79 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch),
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva, alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií) informácie sprístupňuje bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov:

rozmnožovanie A4 jednostranne 0,07 €
A4 obojstranne 0,10 €
A3 jednostranne 0,13 €
A3 obojstranne 0,20 €
informácia na diskete - 1 ks 0,50 €
na CD - 1 ks 1,00 €
obálka 1 ks 0,03 €
poštovné poplatky - podľa aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty a.s
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava poskytuje informácie zadarmo do čiastky 1,66 €

Postup, ktorý musí byť dodržiavaný pri vybavovaní žiadostí a podaní, vrátane príslušných lehôt.

Na vybavenie žiadostí, vo veciach v ktorých RÚVZ so sídlom v Trnave pripravuje podklady pre rozhodnutia platí lehota podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – 30 dní (resp. v zložitých prípadoch 60 dní) od začatia konania.

Na vybavenie sťažností platí podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov lehota 60 pracovných dní (v prípadoch náročných na prešetrenie 90 prac. dní).

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zák. NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa vybavujú do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť zákonná lehota na vybavenie žiadosti predĺžená o ďalších 8 pracovných dní, čo sa bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov. Ak RÚVZ so sídlom v Trnave žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Ak RÚVZ so sídlom v Trnave v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne požadovanú informáciu, či nevydá rozhodnutie a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a v rámci odvolacieho konania o ňom rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Zo žiadosti o poskytnutie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií musí byť zjavné, komu je žiadosť určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Podanie žiadosti, sťažnosti, podnetu, opravného prostriedku

Miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie
Informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám možno získať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave týmito spôsobmi:

• telefonicky: 033 / 53 48 051
• faxom: 033 / 53 48 053
• písomne: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová ul. č. 6, P.O. BOX 1, 917 09 Trnava
• elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosti, sťažnosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať elektronickou poštou na hore uvedenú adresu alebo písomne – poštou, resp. osobne ústne do zápisnice na adrese:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová ul. č. 6
P. O. BOX 1
917 09 Trnava

Úradné hodiny - čas poskytovania informácií:

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

Podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiam o odmietnutí poskytnúť informáciu vydaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave možno podať odvolanie písomným podaním v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. V správnom konaní možno takisto podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová ul. č. 6
P. O. BOX 1
917 09 Trnava

Všetky rozhodnutia, okrem rozhodnutí predbežnej povahy a procesných rozhodnutí týkajúcich sa vedenia konania, možno preskúmať súdom.