logo

Registre odborne spôsobilých osôb

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v "úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách"

pdfRegister 2020pdfRegister 2019pdfRegister 2018pdfRegister 2017pdfRegister 2016pdfRegister 2015;pdfRegister 2014;pdfRegister

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti "pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody"

pdfRegister 2020; pdfRegister 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

pdfRegister 2020pdfRegister 2019pdfRegister 2018pdfRegister 2017pdfRegister 2016pdfRegister 2015pdfRegister 2014pdfRegister

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydaných odborom Hygieny výživy

pdfRegister 2020pdfRegister 2017-2019pdfRegister_2007-2016

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydaných oddelením Hygieny detí a mládeže

pdfRegister 2021pdfRegister 2020pdfRegister 2019pdfRegister 2018pdfRegister 2016 a 2017pdfRegister 2007-2015

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami s jedovatými látkami a prípravkami vydanými do 31.5.2010

pdfRegister do 31.05.2010

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami vydanými od 1.6.2010

pdfRegister 2020pdfRegister po 01.06.2010pdfRegister aktualizačnou odbornou prípravou

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

pdfRegister 2020pdfRegister 2019pdfRegister 2017pdfRegister 2016pdfRegister 2015pdfRegister 2014pdfRegister

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na DDD činnosť.

pdf Register 2017 - 2019pdfRegister 2007 - 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________