logo

Prevádzkové poriadky odboru Preventívneho pracovného lekárstva

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi.
V súlade s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku:

  • posúdiť riziko podľa § 4,
  • vypracovať Prevádzkový poriadok podľa § 11.

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi.

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov:

Zamestnávateľ je povinný predložiť prevádzkový poriadok na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri žiadosti o povolenie manipulácie s karcinogénnymi alebo mutagénnymi látkami

Prevádzkový poriadok treba vypracovať podľa Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z.

Prevádzkový poriadok pre prácu v riziku hluku.

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Zamestnávateľ je povinný posúdiť úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní:

 

  • zabezpečiť meranie hladiny hluku
  • vypracovať Prevádzkový poriadok podľa § 12

 

Prevádzkový poriadok pri práci s azbestom

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť prachu z azbestu:

  • posúdiť riziko podľa § 2
  • vypracovať Plán práce podľa § 8

Zamestnávateľ je povinný predložiť Plán práce na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pred začiatkom prác.

Prevádzkový poriadok laserového pracoviska.
Nariadenie vlády SR č.410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok v zmysle § 9.