logo

Regionálny hygienik, vedúci služobného úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorú vymenúva a odvoláva Hlavný hygienik SR. Regionálna hygienička je vedúcou služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu. Je oprávnená konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaná všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Regionálna hygienička - RH:
• riadi činnosť RÚVZ,
• je štatutárnym zástupcom RÚVZ,
• zodpovedá za výkon štátneho zdravotného dozoru vykonávaného zamestnancami RÚVZ s pôsobnosťou pre územie okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany,
• zodpovedá za rozpracovanie a plnenie uznesení vlády a jej orgánov v rámci regiónu (okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany),
• zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov v činnosti RÚVZ,
• podieľa sa na vytváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov RÚVZ a zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,
• zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami RÚVZ,
• zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností,
• zodpovedá za plnenie úloh v krízových situáciách,
• zodpovedá za vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu a bezpečnosť pri práci,
• podpisuje rozhodnutia, záväzné stanoviská vydávané RÚVZ a ostatné písomnosti.
Vedúca služobného úradu – VSÚ plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami, najmä:
• vymenúva štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe,
• vymenúva zamestnanca v stálej štátnej službe na zastupovanie vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne,
• vykonáva zmeny štátnozamestnaneckého pomeru,
• rozhoduje vo veciach skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
• vydáva potvrdenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
• rozhoduje o sťažnostiach štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátne služby,
• zabezpečuje vyhodnocovanie majetkových priznaní štátnych zamestnancov,
• zriaďuje disciplinárnu komisiu a podáva návrhy na disciplinárne konanie za služobné previnenia,
• vydáva a ruší služobné predpisy, smernice, pokyny a iné vnútorné predpisy,
• zabezpečuje prerokovanie návrhov podľa § 118 zákona o štátnej službe,
• vedúca služobného úradu – regionálna hygienička je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z.
Útvar regionálneho hygienika – asistentka regionálnej hygieničky
Vykonávanie práce asistentky regionálnej hygieničky, vedúcej služobného úradu, kontroluje plnenie úloh z operatívnych porád.
Ďalšie úlohy:
• koordinovanie práce jednotlivých odborov a útvarov v súlade s potrebami RH a RÚVZ ako celku,
• zabezpečovanie písomnej agendy RH,
• koordinovanie a zabezpečovanie dopravy pre odborných terénnych aj laboratórnych zamestnancov RÚVZ Trnava,
• narábanie s poštou – rozdeľovanie, triedenie, prideľovanie, ukončovanie spisov RH pred expedíciou pripravovanie spisov na podpis,
• zabezpečovanie informovanosti zamestnancov RÚVZ Trnava o aktuálnych nariadeniach RH, prípadne o inými dôležitých materiáloch a udalostiach,
• pripravovanie podkladov na operatívne porady RH/VSÚ a spracovávanie správ z operatívnych porád RH/VSÚ,
• zabezpečovanie spolupráce s Trnavskou univerzitou pri výučbe poslucháčov FVZ a SP, s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda Trnava pri výučbe poslucháčov IFBLR v rámci odbornej praxe a vrátane prázdninovej praxe,
• zabezpečovanie účasti zamestnancov na vzdelávacích akciách súvisiacich s prehlbovaním odbornej spôsobilosti a kontinuálnom vzdelávaní,
• zabezpečovanie spolupráce so Slovenskou zdravotníckou univerzitou - účasťou zamestnancov na školiacich akciách.

Útvar regionálneho hygienika – vnútorná kontrola, registratúra
Vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a kontrolným poriadkom RÚVZ Trnava.
V rámci toho:
1. Z poverenia RH/VSÚ vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť a kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, dohliada na dodržiavanie kontrolného poriadku a všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti (zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), so zameraním na:
• správnu aplikáciu zákonných úprav vymedzujúcich práva a povinnosti v oblasti verejného zdravia (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiace právne predpisy),
• správnu aplikáciu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odbornými zamestnancami pri vybavovaní žiadostí účastníkov konania, pri spracovaní odborných podkladov pre rozhodovaciu a sankčnú činnosť pri výkone štátneho zdravotného a potravinového dozoru,
• dodržiavanie mzdových a pracovno-právnych predpisov,
• dodržiavanie postupu a lehôt pri vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov RÚVZ Trnava a žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
• správnu aplikácia zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
• dodržiavanie zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
• dodržiavanie zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• dodržiavanie finančnej disciplíny pri čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• dodržiavanie a realizácia zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
• dodržiavanie zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v oblasti inventarizácie majetku, evidencie zmlúv a vedenia účtovnej dokumentácie.
2. Eviduje sťažnosti, petície, podania a podnety prijímané úradom. Vecne a miestne príslušné sťažnosti a petície prešetruje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov RÚVZ Trnava v spolupráci s RH/VSÚ. Podania, ktoré nepatria do vecnej alebo miestnej kompetencie úradu odstupuje na prešetrenie.
3. Zabezpečuje dodržiavanie zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje poučenie oprávnených osôb v súvislosti s nakladaním s osobnými údajmi.
4. Vypracúva plán vnútornej kontrolnej činnosti RÚVZ Trnava na príslušný rok.
5. Zabezpečuje vydávanie vnútorných predpisov súvisiacich s uvedenou činnosťou.

Útvar regionálneho hygienika - podateľňa
Podateľňa RÚVZ so sídlom v Trnave zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme. Vedie centrálnu registratúru úradu, zodpovedá za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie, spolupracuje so štátnym archívom pri vyraďovaní písomností. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach.

Útvar regionálneho hygienika – právna oblasť
Rieši sa tu správna agenda RÚVZ Trnava podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov spojenej s priestupkovým konaním (zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a sankčným konaním podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákona NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a dodatkov, s tým spojené vydávanie rozhodnutí o pokute, vydávanie vyjadrení a stanovísk, zabezpečovanie právneho poradenstva zamestnancom v oblastiach týkajúcich sa činnosti RÚVZ Trnava, zastupovanie úradu v súdnych sporoch, kontrola právnych náležitostí uzatváraných zmlúv a dohôd.

Útvar regionálneho hygienika – oblasť informatiky
Vykonáva údržbu informačných technológií RÚVZ Trnava, vykonáva preventívne prehliadky prostriedkov informačných technológií RÚVZ Trnava, zabezpečuje správu informačného systému a administráciu počítačovej siete RÚVZ Trnava, inštaluje programové vybavenie na prostriedky informačných technológií, tvorí a aktualizuje webovú stránku RÚVZ Trnava.