logo

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

CHARAKTERISTIKA

Podpora zdravia

Je proces zvyšovania schopnosti ľudí ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie.

Ottawa (WHO, 1986)

Podpora zdravia je proces umožňujúci ľuďom vykonávať kontrolu a zlepšovať svoje zdravie, pričom strategický rámec podpory zdravia tvorí 5 základných prvkov: podpora politiky verejného zdravia, tvorba podporného prostredia, posilnenie účasti verejnosti, zlepšovanie osobných schopností (napr. zdravý spôsob života) a reorientácia zdravotníckych služieb.

 

Výchova k zdraviu je odborom, ktorý je charakterizovaný v prvom rade danosťami interdisciplinárneho medicínskeho odboru, ale zároveň akceptujúcim rovinu medicínsko- andragogicko - pedagogickú ako aj rovinu výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na aktívny prístup k zdraviu, k zvyšovaniu zdravotného uvedomenia a zdravotných poznatkov, rozširovania starostlivosti o zdravý spôsob života ľudí a podporu zdravého životného prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života. V tomto odbore sú využívané predovšetkým poznatky medicíny založenej na dôkazoch, ako aj poznatky ďalších spoločenských a prírodovedných vied, najmä pedagogiky, sociológie, biológie, psychológie, životného prostredia, umenia, zdravotníckej informatiky a bioštatistiky a ďalších.

 

Činnosť oddelenia je ustanovená  koncepciou odboru výchova k zdraviu dňa 14.10.2014. (Vestník MZ SR čiastka 35 – 36, z dňa 23.10.2014)


Náplň práce:


Náplň a hlavné úlohy oddelenia podpory zdravia a  výchovy k zdraviu vychádzajú z princípu salutogenézy a ponímania zdravia nie ako cieľa života, ale ako zdroja pre každodenný život. Pri výkone činnosti v odbore podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa kladie veľký dôraz na vedeckosť, spoľahlivosť a serióznosť poskytovaných informácií a štandardov. Na základe poskytovaných informácií umožňuje populácii výber zdravého spôsobu života, kritické zvažovanie, racionálne posudzovanie informácií. Využíva poznatky medicínskych odborov ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, zdravotníckej informatiky a bioštatistiky a ďalších. Medzi hlavné činnosti v odbore patria:

a) monitorovanie a analýza ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky, sledovanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie, vzťahov medzi determinantmi zdravia a zdravím populácie a najnovších výsledkov vedy a výskumu,
b) analýza a identifikácia aktuálnych potrieb obyvateľstva vo vzťahu k udržiavaniu a upevňovaniu zdravia na základe zistených ukazovateľov, informácií a vedeckých poznatkov,
c) navrhovanie priorít a zdravotníckych preventívnych intervenčných programov, ktoré môžu ovplyvniť proces zvyšovania zodpovednosti obyvateľstva za vlastné zdravie na úrovni jednotlivca, komunity ako aj celej spoločnosti,
d) plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnocovanie preventívnych intervenčných programov, projektov a kampaní,
e) hodnotenie efektívnosti zdravotníckych preventívnych intervenčných programov a vplyvov na zdravie,
f) výchova a posilňovanie motivácie obyvateľstva k zdravému spôsobu života a zodpovednosti za svoje zdravie na individuálnej i populačnej úrovni,
g) poskytovanie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia,
h) poradenská činnosť v oblasti prevencie chronických neinfekčných chorôb v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia,
i) publikačná činnosť zameraná na podporu zdravia a výchovu k zdraviu,
j) presadzovanie a navrhovanie legislatívnych noriem a odporúčaní, ktoré môžu mať vplyv na verejné zdravie,
k) príprava a implementácia právnych noriem, medzinárodných smerníc a dohovorov v oblasti podpory  zdravia a výchovy k zdraviu,
l) vytváranie partnerstiev a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami pôsobiacimi v oblasti primárnej prevencie a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany a podpory zdravia na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, Čiastka 35-36 Vestník MZ SR 2014 Strana 203
m) spolupráca pri realizácii projektov, programov národného a medzinárodného charakteru v oblastipodpory zdravia a výchovy k zdraviu,
n) medzirezortná spolupráca pracovných skupín v oblasti podpory zdravia a výchovy k zdraviu.

Výchova obyvateľstva k zdraviu:
·    zabezpečuje výchovu obyvateľstva k aktívnej podpore zdravia,
·    k aktuálnej problematike ochrany zdravia organizuje a zabezpečuje prednáškovú činnosť, názornú propagáciu,
    panelové výstavy, letáky.

V prednáškovej činnosti sa zameriava na:
·    správny životný štýl,
·    výživu v seniorskom veku,
·    prevenciu kardiovaskulárnych ochorení,
·    prevenciu civilizačných ochorení,
·    prevenciu drogovej závislosti,
·    prevenciu fajčenia,
·    nelátkové závislosti,
·    alkoholovú závislosť,
·    fetálny alkoholový syndróm,
·    pohybovú aktivitu,
·    prevenciu obezity,
·    stres,
·    relax,
·    duševné zdravie,
·    výchovu k partnerstvu a plánovanému rodičovstvu,
·    prevenciu infekcie HIV/AIDS,
·    prevenciu a príznaky Alzheimerovej choroby,
·    pamäť a udržiavanie mozgovej aktivity,
·    ústnu hygienu,
·    prevenciu osteoporózy,
·    prevenciu karcinómu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva.

Súčasťou oddelenia je Poradenské centrum podpory zdravia

V zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia prijatého 15. septembra 1999 boli pri každom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vtedy Štátnom zdravotnom ústave) zriadené základné poradne na podporu zdravia.

Na Slovensku pôsobí od roku 2003 program CINDI (Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám) ako súčasť Národného programu podpory zdravia. Výkonnými pracoviskami programu CINDI v SR sú Poradenské centrá zdravia (PCZ).

o   základnou úlohou PCZ je ochrana a podpora zdravia obyvateľov v tých oblastiach života, ktoré sú ovplyvniteľné správaním a konaním

o   poskytuje poradenstvo klientom v prevencii chorôb, na ktorých vzniku a vývoji sa do značnej miery podieľa životný štýl,

o   dáva možnosť pre širokú verejnosť využiť bezplatné vyšetrenia a poradenstvo v nasledujúcich poradniach:

Základná poradňa na podporu zdravia
štvrtok 8.oo – 11.oo hod.
Je určená všetkým obyvateľom spádového územia, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie,
odhaľuje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych a nádorových, poskytuje spektrum vyšetrení, ktoré určujú hladinu individuálneho rizika klienta:

o    anamnestické vyšetrenia,

o    antropometrické vyšetrenia (BMI, WHR),

o    biochemické vyšetrenia na prístroji Reflotron (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza – odber krvi nalačno od 8.oo – do 10.oo hod.),

o    somatické vyšetrenie,

o    merania TK a zaznamenanie arteriálnej fibrilácie ako hlavného rizikového faktora vzniku mozgovej porážky,

o    hodnota % množstva telesného tuku (tukomer Omron BF 300).

 

Na základe analýz zistených údajov odporúčame optimálne zmeny okamžitou intervenciou:

o    vo výžive a spotrebe alkoholu,

o    vo fyzickej aktivite,

o    zvládanie stresu,

o    vo fajčiarskych návykoch,

o    nefarmakologickom ovplyvňovaní TK

Nadstavbové poradne:

 

Poradňa zdravej výživy:

štvrtok 8.oo – 11.oo hod.

Výživa je jedným z hlavných faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré sa zúčastňujú na vzniku ochorení, ale na druhej strane pôsobia preventívne. Z tohto dôvodu sa kladie dôraz na individuálne výživové poradenstvo, ktoré sa považuje za najefektívnejšie. Strava väčšiny obyvateľstva má veľa nedostatkov (nadmerný energetický príjem, vysokú spotrebu tukov a ich nesprávnu skladbu, nadmernú spotrebu cukru a soli, nízky príjem zeleniny, ovocia, strukovín a rýb.

 

Poradňa prevencie infekcie HIV/AIDS a telefonická linka pomoci AIDS

pondelok a streda od 8.oo – 10.oo hod.

V poradni prevencie HIV/AIDS a na telefonickej linke pomoci AIDS 033/5531 133 vykonávame konzultácie s osobnou intervenciou k prevencii infekcie HIV.

 

Poradňa prevencie drogových závislostí

utorok 8.oo – 11.oo hod.

Poskytuje informácie o prevencii, dôsledkoch a možnostiach liečby závislosti na návykových látkach pre protidrogových koordinátorov, rodičov, mládež i samotných konzumentov.

 

Poradňa pre odvykanie od fajčenia

utorok 8.oo – 11.oo hod.

o   Fagestromov dotazník závislosti na nikotíne (FTQ),

o   iindividuálny intervenčný pohovor,

o   objektivizácia meraných hodnôt CO v ppm/l a COHB v % vo vydychovanom   vzduchu.

Poradňa na podporu psychického zdravia

streda 8.oo – 16.oo hod.

štvrtok 8.oo – 11.oo hod.

Poslaním poradne je zvyšovanie kvality života a celkovej životnej spokojnosti, teda aj budovanie pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom a k životu. 

 

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

štvrtok 13.oo-15.oo hod.

V rámci poradne je poskytované výživové poradenstvo a poradenstvo o pohybovej aktivite s možnosťou merania množstva telesného tuku, viscereálneho tuku, bazálny metabolizmus, meranie TK, meranie PF a výpočet maximálnej pulzovej frekvencie. V priestoroch poradne je možnosť vykonávania pohybovej aktivity a cvičení.

Do všetkých nadstavbových poradní je vhodné sa vopred telefonicky zahlásiť vzhľadom na vykonávanie výjazdových aktivít. Činnosť všetkých poradní je bezplatná. Pri vyšetreniach, poradenských a konzultačných činnostiach dodržiavame štandardné metódy a postupy, ako aj odborné odporúčania primárnej prevencie chronických (tzv. civilizačných) chorôb.
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu s poradenským centrom sídli na Halenárskej ulici č. 23 v Trnave.

Telefónne číslo: 033/55 11 596
Telefónne číslo Linky pomoci AIDS: 033/55 11 596