logo

Oddelenie hygieny detí a mládeže

Popis činnosti oddelenia:

 • Príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Schvaľovanie návrhov prevádzkových poriadkov zariadení pre deti a mládež a zariadení spoločného stravovania, vrátane ich zmien.
 • Výkon štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvojom zdravia detí a mládeže
 • Vykonávanie auditov a úradnej kontroly potravín podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
 • Vykonávanie dozoru podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Prešetrovanie podnetov.
 • Ukladanie blokových pokút na mieste kontroly za zistené porušenia povinností stanovených právnymi predpismi, návrhovanie sankčných a represívnych opatrení v závažných prípadoch.
 • Účasť v komisiách na preskúšavanie osôb z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pracujúcich v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež.
 • Podieľanie sa na projektoch a programoch súvisiacich s ochranou, podporou a rozvojom zdravia detí a mládeže, zdravotnej výchove obyvateľstva v oblasti zdravia detí a mládeže.
 • Sledovanie kvality vody a piesku v zariadeniach pre deti a mládež.
 • Poradenská a konzultačná činnosť.

 


Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola pdfStiahnuť PDF
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola pdfStiahnuť PDF