logo

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Odbor preventívneho pracovného lekárstva má 2 oddelenia:

 • Oddelenie ochrany zdravia pri práci.
 • Oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov, fyziológie a psychológie práce.

Oddelenie ochrany zdravia pri práci.

Náplň činnosti oddelenia:

 • vykonáva štátny zdravotný dozor v organizáciách výrobného charakteru (okrem potravinárskeho) v súkromnej a štátnej sfére,
 • kontroluje dodržiavanie povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci, zdravých pracovných podmienok ustanovených v zákone NR SR č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aproximovaných nariadení vlády, vyhlášok a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • kontroluje plnenie opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva,
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie pri zriaďovaní výrobných prevádzok, pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi a fyzikálnymi faktormi,
 • zameriava sa na kontrolu pracovísk s vyhlásenými rizikovými prácami, posudzuje návrhy na zaradenie prác do kategórií rizika,
 • posudzuje priestory pre občanov so zdravotným postihnutím,
 • posudzuje prácu a pracovné prostredie (podmienky) z hľadiska možného vzniku choroby z povolania, priemyselnej otravy alebo iného poškodenia zdravia z práce,
 • vykonáva odbery vzoriek vody a posudzuje ich v zmysle NV SR 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov, fyziológie a psychológie práce.

Náplň činnosti oddelenia:

 • kontroluje dodržiavanie povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci, zdravých pracovných podmienok ustanovených v zákone NR SR č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aproximovaných nariadení vlády, vyhlášok a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • poskytuje poradenstvo a konzultácie o vhodných pracovných podmienkach z hľadiska fyziológie a psychológie práce – úprava nástrojov, pracovných postupov, pracovného miesta, pri práci s bremenami, zobrazovacími jednotkami,
 • zaoberá sa hodnotením psychickej pracovnej záťaže zamestnancov vyplývajúcej z vplyvov pracovného prostredia pomocou metódy hodnotenia úrovne pracovných podmienok a subjektívnej odozvy na pracovnú záťaž, sleduje sa senzorická, mentálna a emočná záťaž zamestnancov,
 • kontroluje plnenie opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva,
 • zameriava sa na kontrolu pracovísk s vyhlásenými rizikovými prácami, posudzuje návrhy na zaradenie prác do kategórií rizika,
 • posudzuje priestory pre občanov so zdravotným postihnutím,
 • posudzuje prácu a pracovné prostredie (podmienky) z hľadiska možného vzniku choroby z povolania, priemyselnej otravy alebo iného poškodenia zdravia z práce.