logo

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia.

vedúci odboru:
Ing. Jiří Janošek, tel./fax: 033 5505041, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Ľubica Pecháčková – manažér kvality, tel.: 033 5505039
RNDr. Jaroslava Kurpelová - interný auditor, tel.: 033 5511088
RNDr. Hana Rajnáková - interný auditor, tel.: 033 5511842

 

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je akreditovaná podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17 025:2017.
Odbor vykonáva analýzy vzoriek vôd, požívatín, predmetov bežného používania, pieskov z pieskovísk chemickými, fyzikálno-chemickými, senzorickými, mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami; vyšetrovanie vzoriek mikrobiálnej kontaminácie prostredia a kontroly účinnosti sterilizátorov; merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí a merania chemických škodlivín v pracovnom prostredí. Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru a činností spojených s ochranou zdravia obyvateľstva. Vo forme platených služieb vykonáva tieto analýzy pre potreby fyzických a právnických osôb. Výsledky analýz sú spracované v Protokole o skúške a výsledky meraní sú spracované v Protokole o meraní.

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia (OOHFP) je skúšobné laboratórium, ktoré svoju odbornú činnosť vykonáva v 3 oblastiach:

 • oblasť mikrobiológie životného prostredia
 • oblasť chemických a fyzikálnych analýz
 • oblasť fyzikálnych a chemických faktorov.

 

1. Oblasť mikrobiológie životného prostredia

Zodpovedná pracovníčka: MUDr. Jaroslava Kurpelová tel. 033 5511088, 033 5511475
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti mikrobiológie životného prostredia OOHFP vykonáva:

 • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (prírodné kúpaliská, bazény umelých kúpalísk) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách požívatín, kozmetiky a predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť, zisťovanie prítomnosti patogénnych a podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov.
 • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách piesku z pieskovísk.
 • v rámci prevencie nákaz a nozokomiálnych nákaz kontrolu účinnosti dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach „starostlivosti o ľudské telo" (kozmetické salóny, pedikúry, soláriá, tetovacie štúdia,...), v potravinárskych výrobniach a prevádzkach.
 • vyšetrovanie vzoriek z prostredia a od ľudí z ohnísk nákazy na laboratórne potvrdenie cesty prenosu bakteriálnych nákaz.
 • stanovenie exfoliatívnych toxínov, enterotoxínov a toxínu TSST - 1 produkovaných kmeňmi Staphylococcus aureus.
 • mikroskopickú analýzu a determináciu peľových zŕn vo vzorkách ovzdušia pre potreby Peľového monitoringu v rámci Slovenskej republiky.

OOHFP vykonáva uvedené vyšetrenia mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami.
Činnosť v uvedenej oblasti je akreditovaná.

2. Oblasť chemických a fyzikálnych analýz

Zodpovedná pracovníčka: Ing. Ľubica Pecháčková, tel.033 5505039, 033 5511842
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti chemických a fyzikálnych analýz OOHFP vykonáva:

 • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.tt.
 • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • analýzy vzoriek požívatín a predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • analýzy ťažkých kovov, polyaromatických uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov vo vzorkách pitných vôd s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • analýzy ťažkých kovov, konzervačných látok, syntetických sladidiel, kofeínu vo vzorkách požívatín podľa požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.
 • stanovenie ktreatinínu a metabolitov organických rozpúšťadiel (toluén, xylén a styrén) v rámci biologických expozičných testov exponovaných pracovníkov.

OOHFP vykonáva uvedené analýzy senzorickými, titračnými, gravimetrickými, spektrofotometrickými, elektrochemickými skúšobnými metódami, metódami atómovej absorpčnej spektrofotometrie, kvapalinovej a plynovej chromatografie.
Činnosť v uvedenej oblasti je akreditovaná.

3. Oblasť fyzikálnych a chemických faktorov
Zodpovedná pracovníčka: Ing. Eva Vasilečková, tel. 033 5533475,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti fyzikálnych a chemických faktorov OOHFP vykonáva:

 • merania chemických škodlivín, prachu v pracovnom prostredí.
 • vykonáva meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, vo vnútornom a vonkajšom prostredí budov.
 • vykonáva meranie umelého osvetlenia a mikroklimatických podmienok v pracovnom prostredí.
 • vykonáva odbery pitných vôd na základe objednávok od fyzických a právnických osôb v regióne okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.

OOHFP vykonáva merania fyzikálnymi skúšobnými metódami. Činnosť je akreditovaná v oblasti merania hluku a merania umelého osvetlenia. Ing. Vasilečková je držiteľkou Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave.