logo

Odbor hygieny životného prostredia

Popis činnosti oddelenia:

Výkon štátneho zdravotného dozoru zameraného na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.


Hodnotenie pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov.


Monitoring hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, vyhodnocovanie jednotným informačným systémom „IS".


Aktualizácia, vedenie evidencie a vyhodnocovanie ukazovateľov kvality pitných vôd v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany.


Príprava podkladov pre posudzovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Výkon štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vôd na kúpanie, požiadavky na vybavenie, dispozičné riešenie a priestorov prevádzky kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk podľa Vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.


Výkon štátneho zdravotného dozoru v ubytovacích zariadeniach podľa Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.


Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.


Výkon štátneho zdravotného dozoru v telovýchovno-športových zariadeniach podľa Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia


Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy a organizáciami na úseku ochrany zdravia.


Navrhovanie sankčných a represívnych opatrení za preukázateľné zistenia porušenia právnych predpisov.

 


Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo pdfStiahnuť PDF
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo pdfStiahnuť PDF
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA pdfStiahnuť PDF
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SOLÁRIUM pdfStiahnuť PDF