logo

Odbor hygieny výživy

Popis činnosti odboru:

 • Príprava podkladov pre rozhodovaciu činnosť regionálneho hygienika na výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, podľa právnych prepisov.
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia pri ochrane verejného zdravia a zabezpečovania kontroly nad zdravotnou neškodnosťou potravín.
 • Príprava odborných podkladov na úseku štátneho zdravotného dozoru pre rozhodovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika v územnom konaní, posudzovanie návrhov na zmien v užívaní stavieb a návrhov na kolaudáciu potravinárskych objektov, na uvedenie potravinárskych objektov do prevádzky, vrátane zariadení spoločného stravovania, potravinárskych výrobní , predajní potravín a ostatných zariadení.
 • Schvaľovanie návrhov prevádzkových poriadkov zariadení spoločného stravovania, vrátane ich zmien.
 • Výkon úradnej kontroly potravín v prevádzkach, kde sa realizuje výrooba,manipulácia a uvádzanie na trh epidemiologicky rizikových potravín (zmrzlina), detská a dojčenská výživa, potraviny pre osobité výživové účely a balená pitná voda pre dojčatá.
 • Výkon úradnej kontroly potravín v prevádzkach, kde sa realizuje výroba, manipulácia a uvádzanie na trh epidemiologicky rizikových potravín (zmrzlina, lahôdkarské a cukrárske výrobky), detská a dojčenská výživa, potraviny pre osobitné výživové účely a balená pitná voda.
 • Výkon štátneho zdravotného dozoru zameraného na hygienické podmienky na výrobu a ďalšiu manipuláciu s potravinami v zariadeniach spoločného stravovania.
 • Sledovanie hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín v rámci úradnej kontroly potravín, zameranej na epidemiologicky rizikové potraviny - zmrzlinu , detskú a dojčenskú výživu, balenú vodu pre dojčatá.
 • Sledovanie hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín v rámci úradnej kontroly potravín, zameranej na epidemiologicky rizikové potraviny – lahôdkarské, cukrárske výrobky a zmrzliny, detskú a dojčenskú výživu, balenú stolovú a minerálnu vodu.
 • Sledovanie hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín, v rámci štátneho zdravotného dozoru, zameraného na výrobu a predaj jedál v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane surovín na ich prípravu.
 • Sledovanie kvality vôd v potravinárskych zariadeniach.
 • Sledovanie výskytu alimentárnych nákaz a otráv v regióne a vypracúvanie návrhov opatrení na ich prevenciu.
 • Výkon preskúšania odbornej spôsobilosti pracovníkov pri epidemiologicky závažnej činnosti v potravinárstve.
 • Výkon poradenskej a expertíznej činnosti s osobitným zreteľom na zachovanie zdravotnej bezpečnosti potravín.
 • Ukladanie sankcií – blokových pokút za porušenie hygienických predpisov na mieste kontroly, návrh sankčných a represívnych opatrení v prípade závažných zistení, vrátane zákazu činnosti a zákazu manipulácie s potravinami podľa platných právnych predpisov.
 • Presadzovanie hlavných zásad správnej výživy obyvateľstva.
 • Sledovanie stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy, podieľanie sa na zdravotníckych programoch a projektoch národného programu podpory zdravia.
 • Výchovná a poradenská činnosť zameraná na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov.
 • Šetrenie sťažností a podnetov.

 

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania pdfStiahnuť PDF

 

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania pdfStiahnuť PDF

 

Základne požiadavky a ciele príručiek správnej hygienickej praxe pdfStiahnuť PDF

 

Zoznam národnych príručiek správnej hygienickej praxe pre potraviny pdfStiahnuť PDF

 

Usmerňovaci dokument Zavádzanie postupov založených na zásadach HACCP a uľahčenie zavádzania zásad HACCP v určitých potravinárskych podnikoch pdfStiahnuť PDF