logo

Odbor epidemiológie

Odbor epidemiológie zahŕňa oddelenia:

 • Oddelenie infekčnej epidemiológie.
 • Oddelenie nozokomiálnych nákaz a sterilizácie.

Odbor epidemiológie plní úlohy štátnej správy v ochrane verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru v rozsahu odboru epidemiológie.

Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola.

Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.


Oddelenie infekčnej epidemiológie.

Práca na oddelení infekčnej epidemiológie je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 • vykonávanie činností spojených s eradikáciou a elimináciou vybraných nákaz,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizácie, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 • vedenie poradne pre prevenciu AIDS,
 • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním ako ai exotických nákaz najmä pri cestách do zahraničia ako aj výkon očkovania,
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti infekčných ochorení,
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov,
 • spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami),
 • podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:
 • skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,
 • analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia...,
 • skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
 • vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
 • overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
 • vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení,
 • včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany.

 

Oddelenie nozokomiálnych nákaz.

Práca na oddelení nozokomiálnych nákaz je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nnozokomiálnych nákaz,
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • konzultatívna a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
 • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
 • výuková základňa pre činnosť DDD skupín,
 • účasť a metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov a obcí, konzultačná činnosť pre tieto komisie
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov a účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

Podmienky pre vybavenie posudku zdravotníckych zariadení.

K žiadosti adresovanej regionálnemu hygienikovi je nutné priložiť:

 • kolkovú známku v hodnote 50 €,
 • IČO (v prípade, že ešte nie je vybavené – rodné číslo),
 • prevádzkový poriadok (2 kópie),
 • fotokópiu zmluvy o spôsobe a likvidácii nebezpečného odpadu,
 • fotokópiu výpisu z listu vlastníctva alebo zmluvu o prenájme (resp. zmluvu o budúcej zmluve),
 • doklad o zmene funkčného využitia objektu (v prípade zriadenia NZZ v rámci rodinného domu).
 • v prípade spoločnosti výpis z obchodného registra. Ak ešte nie je spoločnosť zapísaná v OR – doložiť Spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu s.r.o osvedčenú notárom.

Na všetkých predložených dokumentoch musí byť uvedený nový žiadateľ.

V prípade nepriloženia všetkých dokumentov nie je možné žiadosť vybaviť kladne.

 


Prevádzkový poriadok ambulantných zdravotníckých zariadení - všeobecný

Prevádzkový poriadok lekárne

Príloha č.3 stomatologická ambulancia

Príloha č. 4 dialyzačné služby

Príloha č. 5 gynekologická ambulancia

Príloha č. 6 endoskopické pracoviská