logo

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov

 • zabezpečuje uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov,
 • zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • vykonáva analýzy a plánuje potrebu počtu zamestnancov na zabezpečovanie úloh služobného úradu,
 • pripravuje dáta pre personálnu databázu a zabezpečuje jej udržiavanie,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje predstavených v služobnom úrade pri uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, poskytuje odborné informácie a odporúčania predstaveným pri uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti vzdelávania zamestnancov,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti odmeňovania zamestnancov, vrátane ekonomiky práce,
 • sleduje dodržiavanie zásad hmotnej stimulácie a odmeňovania zamestnancov a dodržiavanie základných ukazovateľov schváleného rozpočtu v tejto oblasti,
 • zabezpečuje a organizuje disciplinárne konanie,
 • vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných a pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov vo veciach majetkového priznania a určených povinností vedúcich zamestnancov podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zabezpečuje štatistiku a výkazníctvo v oblasti miezd a personalistiky,
 • pripravuje rozhodnutia vydávané v rámci štátnozamestnaneckého pomeru,
 • organizuje výber a výberové konani na voľné štátnozamestnanecké miesta
 • pripravuje podklady, vybavuje odbornú agendu uplatňovania štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • zabezpečuje tvorbu pracovno-právnych predpisov a ich sledovanie,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré v nadväznosti na uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov a zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyplývajú zo ZP a súvisiacich predpisov.

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov sa zaoberá činnosťou rozpočtovania a financovania, kontrolou hospodárenia s prostriedkami ŠR, s majetkom štátu. Zabezpečuje dodržiavanie čerpania prostriedkov ŠR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zabezpečuje :

 

  • účtovníctvo – komplexná agenda účtovníctva,
  • evidenciu, zaraďovanie, vyraďovanie a inventarizácie hmotného a nehmotného majetku v správe RÚVZ so sídlom v Trnave,
  • pokladňu – zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s vedením pokladne RÚVZ so sídlom v Trnave, predaj kolkov, predaj stravných lístkov,
  • štatistiku a výkazníctvo v rámci ekonomickej agendy,
  • rozpočtovanie - rozpis finančných prostriedkov, pridelených na činnosť RÚVZ so sídlom v Trnave, sledovanie stavu finančných prostriedkov na príjmových a výdavkových účtoch vedených v Štátnej pokladnici, dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny
  • platobný styk prostredníctvom Štátnej pokladnice
  • ostatné bankové operácie prostredníctvom Štátnej pokladnice,
  • rozborovú činnosť,
  • verejné obstarávanie,
  • dodávateľsko-odberateľské vzťahy,
  • spoluprácu s regionálnymi inštitúciami a úradmi (bankou, poisťovňami).
  • zverejňovanie objednávok, zmlúv na internetovej stránke, ako i zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
  • údržbu a správu budov a majetku organizácie vlastnými prostriedkami, respektíve dodávateľsky,
  • kancelársky materiál, zdravotnícky materiál, hygienické potreby,
  • dopravné služby a údržbu vozového parku, riadi a organizuje dopravu zamestnancov RÚVZ so sídlom v Trnave pri plnení úloh, spracovávanie agendy súvisiacej s prevádzkou motorových vozidiel úradu (spotreba PHM, najazdené kilometre),
  • ochranu bezpečnosti pri práci a požiarnu ochranu,
  • ďalšie služby prevádzkových činností (upratovanie, pranie prádla a pod.),
  • styk s verejnými inštitúciami (plynárne, vodárne, elektrárne a pod.).