logo

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len „RÚVZ Trnava") je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.").
V súlade s ods. 1 § 60 zákona č. 355/2007 Z.z. vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje"), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
V informačných systémoch sú spracúvané osobné údaje automatizovanými, alebo čiastočne automatizovanými technickými prostriedkami (informačnými technológiami) a tiež neautomatizovanými prostriedkami (manuálne – v listinnej forme).
Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Informovanie dotknutých osôb
v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:
1. Okruh dotknutých osôb
je určený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.; dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania podľa nižšie uvedených bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

2. Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
2.1 Účely, ktorých právnym základom je zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
- riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie,
- riadenie, usmerňovanie a kontrola epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
- vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk,
- preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb,
- výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly potravín,
- prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov a udeľovanie pokút,
- prešetrovanie sťažností a petícií,
- monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa,
- prešetrovanie podozrení chorôb z povolania,
- monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a zdravotného uvedomenia ľudí,
- monitorovanie vplyvu výživy na zdravie ľudí,
- vykonávanie identifikácie zdravotných rizík a poradňa zdravia
- ukladanie opatrení.

2.2 Účely, ktorých právnym základom je predzmluvný / zmluvný vzťah dotknutej osoby voči RÚVZ :
- poskytovanie / prijímanie služieb,
- verejné obstarávanie.

2.3 Účtovníctvo a personalistika
Právny základ (osobitné zákony):
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
- zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Účel:
vedenie účtovnej a personalnej agendy RÚVZ Trnava.

2.5 Právne spory
Právny základ (osobitné zákony):
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Účel:
riešenie právnych sporov medzi prevádzkovateľom, zamestnancami a tretími stranami právnymi prostriedkami.

3. Tretie strany / prijímatelia pre poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám podľa zákona č. 355/2007 Z.z. (príslušný orgán verejného zdravotníctva), prípadne iným oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie (napríklad súdy, polícia, orgány činné v preverovaní priestupkov a orgány činné v trestnom konaní).

4. Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov
Osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania podľa bodu 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); po skončení účelu budú zlikvidované: osobné údaje v dátových súboroch budú po skončení účelu spracúvania vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje budú zlikvidované skartovaním po skončení účelu spracúvania s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov; tie bude RÚVZ Trnava po skončení účelu spracúvania uchovávať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov likvidovať.

5. Vyhlásenie RÚVZ
Osobné údaje dotknutých osôb nebude RÚVZ Trnava využívať na iné účely ako sú uvedené v bode 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), spracúvať ich v rozsahu nad rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou subjektov uvedených v bode 3. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Slovenskej republiky a Európskej únie. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované, s výnimkou splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa zákona č. 355/2007 Z.z., zverejnenia zmlúv v centrálnom registri zmlúv https://vvv.crz.gov.sk, zverejnenia osobných údajov v Centrálnom registri pohľadávok štátu https://www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie, povinného zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na http://www.ruvztt.sk.

6. Zodpovedná osoba
RÚVZ Trnava poveril v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:

Mgr. Petronela Mrázová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. BOX 1, 917  09 Trnava 9

adresa elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

7. Práva dotknutých osôb

Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1 až 6 majú dotknuté osoby právo:
- požadovať od RÚVZ Trnava prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
- na opravu nesprávnych údajov,
- namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
- podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z..

8. COVID-19
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Vás informuje, že Vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Účelom spracúvania osobných údajov je zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v súlade so zákonom 355/2007 Z. z. a s vyhláškou č. 585/2008 Z. z.; právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon č. 355/2007 Z. z.. Osobné údaje budeme spracúvať iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu spracúvania. Nebudeme ich zverejňovať, ani sprístupňovať alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou oprávnených subjektov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie alebo v prípade zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Európskej únie a tiež mimo územia Slovenskej republiky. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej a listinnej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané alebo zlikvidované, s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané.

 

Spracúvanie osobných údajov

8. COVID-19