logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Úvod

logo 001

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Na základe tohto právneho predpisu a rozhodnutia Ministra zdravotníctva SR o zrušení Štátneho zdravotného ústavu so sídlom v Trnave č. 07137-37/2003-HH zo dňa 22.12.2003 zanikol Štátny zdravotný ústav so sídlom v Trnave ku dňu 31. decembra 2003.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je pracoviskom s akreditovanými laboratóriami podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005

 

História RÚVZ so sídlom v Trnave

 

Na základe nového zákona o hygiene (1952) bola dňa 01.02.1953 vytvorená Okresná hygienicko - epidemiologická stanica v Trnave (OHES). Bola významným činiteľom pri uskutočňovaní preventívnych opatrení v živote a práci obyvateľov regiónu Trnava.

Budova pre OHES na Halenárskej ul. 23  bola úradne pridelená pre prácu tejto stanice, keď majitelia budovy, bratia Winterovci, emigrovali do zahraničia. Jeden z majiteľov, MUDr. Otto Winter, bol do tej doby aj primárom infekčného oddelenia nemocnice v Trnave. Winterovci mali na prízemí  budovy výrobňu pracích prostriedkov a na poschodí boli  situované byty.

Pre účely činnosti OHES sa budova musela stavebne prispôsobiť, bolo potrebné pripraviť priestory pre  činnosť laboratórií, pre pracovne asistentov a pre riadiacu zložku. Podmienky pre prácu však boli veľmi stiesnené, preto sa uvažovalo o výstavbe novej budovy, ktorá sa žiaľ neuskutočnila. Zlepšenie priestorovej situácie umožnilo získanie budovy na novom sídlisku Linčianska, na  Limbovej ulici č. 6,  do ktorej sa v roku 1989 presťahovalo vedenie OHES a odborné „terénne“ oddelenia (odbory) vrátane lekárov a asistentov hygienickej služby. Na Halenárskej ul.č. 23 zostali laboratóriá a v roku 1991 pribudlo aj  oddelenie zdravotnej výchovy, ktoré sa  v rámci reorganizácie  vyčlenilo z OÚNZ Trnava. OHES sa neskôr premenovala na Ústav hygieny a epidemiológie (ÚHE), potom na Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ), Štátny fakultný zdravotný ústav (ŠFZÚ). Na základe zriaďovacej listiny MZ SR zo dňa 19.12.2003, dňom 01.01.2004 vzniká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ) ako nástupnícka organizácia Štátneho zdravotného ústavu (ŠZÚ) so sídlom v Trnave.

Funkciu okresných hygienikov, resp. regionálnych hygienikov, postupne vykonávali MUDr. Július Keleši (1953-1954), MUDr. Emil Tomášik (1954 - 1960), MUDr. Jozef Kiss (1960 – 1982),  MUDr. Otakar Fitz (1982 - 2004), MUDr. Darina Lopušná, MPH (2004 – 2009) a MUDr. Ľubica Kollárová (2009-2018).

 Zamestnanci RÚVZ Trnava sa dlhodobo prezentujú svojou vysokou  odbornosťou. Máme krajských odborníkov pre epidemiológiu, hygienu výživy, preventívne pracovné lekárstvo, chemické analýzy, biológiu životného prostredia a mikrobiológiu životného prostredia, výchovu k zdraviu. Laboratóriá svoju vysokú odbornosť dokazujú zavedenými systémami kvality. V roku 1995, ako prvé v rámci vtedajších ŠZÚ na Slovensku, získali od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave Certifikát o správnej laboratórnej praxi a v roku 2004 získali akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17 025:2005 od Slovenskej národnej akreditačnej služby v Bratislave. RÚVZ so sídlom v Trnave ako prvý  RÚVZ na Slovensku zaviedol  systém manažérstva kvality  a  v  decembri 2008 získal certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.

    RÚVZ zabezpečuje okrem iných činností aj odbornú prax študentov Trnavskej univerzity - Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce, ako aj študentov UCM a  predatestačnú prípravu lekárov. 

 

Pôsobnosť úradu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej pôsobnosti najmä:

• zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
• riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
• posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,
• plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 (v rozsahu svojej špecializácie) a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
• nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
• podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie (podľa osobitného predpisu) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
• vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
• zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
• povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje zákon 355/2007 Z. z.,
• vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
• v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje najmä:
1. u zamestnávateľa zabezpečenie zdravotného dohľadu podľa § 30a a 30d,
2. u zamestnávateľa jeho vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30a ods. 2),
3. plnenie povinnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. c) až f) a ods. 3,
• prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
• vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
• sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
• plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,
• poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva,
• vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,
• zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny,
• preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
• prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,
• prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,
• požiada príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
• poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 6 písm. b) až d) a g) až k) zákona č. 355/2007 Z. z.,
• odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom samosprávnom kraji,
• zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,
• zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trnavskom samosprávnom kraji,
• vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni Trnavského samosprávneho kraja.