logo

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Dni zdravia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas „Dní zdravia" Trnava 14.6.2023 – 15.6.2023 v rámci jednotlivých odborov nasledovné aktivity: dňa 14.6.2023 – v stredu v čase od 8,oo hod. - do 15,oo hod. v priestoroch Radnice, Hlavná ul.č.1. Trnava

Plagát a bližšie informácie: DZ_TT_2023__internet_nové.pdf

Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2023

Peľová informačná služba pomocou monitoringu ovzdušia peľovými lapačmi poskytuje informácie nielen lekárom, ale aj širokej verejnosti o kvitnutí alergénnych druhov rastlín. Alergológom to umožňuje ľahšie a presnejšie stanovovať druh alergénu, a tým nasadzovať v predstihu profylaktickú a symptomatickú liečbu. Informovaní pacienti sa môžu vyhnúť priamej expozícii peľu na ktorý sú alergickí.

Prvá monitorovacia stanica vznikla v roku 1993 v Botanickom ústave v Bratislave. O niečo neskôr vznikli monitorovacie stanice aj na Štrbskom plese, vo Zvolene či v Michalovciach. Od roku 2006 fungujú stanice aj v rámci siete Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a u nás v Trnave. Stanice vytvárajú vlastné peľové spravodajstvo pre región a zároveň poskytujú výsledky do koordinačného centra v Banskej Bystrici založeného v roku 2002. Toto centrum spracováva týždenné výsledky celoštátneho spravodajstva, ktoré sa zverejňujú prostredníctvom internetových stránok. Národná centrála zasiela výsledky aj do európskej peľovej databázy so sídlom vo Viedni.

Nižšie uverejňujeme peľovú tabuľku za 21. kalendárny týždeň.

Viac informácií tuPelova_situacia_region_tyzden.pdf

X.ročník celonárodnej kampane Vyzvi srdce k pohybu

Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou od 15.5.2023 do 6.8.2023. Potrebné je každý týždeň venovať pohybu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít.

V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie. Na prvej strane účastníckeho listu vyplňte svoje osobné údaje. Na ďalšej strane dôsledne vyplňte údaje za každý týždeň, počas ktorého ste sa venovali pohybovej aktivite. Po ukončení kampane, najneskôr do 11.8.2023, odošlite vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR. Účastnícky list odošlite iba raz s uvedenými všetkými údajmi o vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane.

Viac informácií: Účastnícky_list_VSkP_2023.pdf

Plagát: Plagát_VSkP_2023.pdf

Svetový deň bez tabaku 2023

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom bez tabaku 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od fajčenia pripravila pre verejnosť v rámci Dní otvorených dverí aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. V termíne 29.5.-1.6.2023 v čase 8.00-11.00 a 12.00-13.30 budú v priestoroch Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Halenárska 23, Trnava poskytované nasledovné aktivity:

- zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód
- meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu pomocou prístroja Smokerlyzer
- poskytovanie individuálneho poradenstva
- konkrétnych spôsoboch prevencie závislosti od tabaku
- telefonické poradenstvo na tel. č. 033/5511596 na témy škodlivosti fajčenia tabaku, stretnutie si možno telefonicky dohodnúť aj na iný termín a čas
- poskytovanie informácií o ďalších možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia

Plagát: Svetový_deň_bez_tabaku_2023.pdf

POZOR HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR

Upozorňujeme na podvodné emaily, ktoré sú neznámou osobou zasielané na emailové adresy škôl a školských zariadení v SR. Osoba sa snaží navodiť dojem, že ide o oficiálnu korešpondenciu ÚVZ SR a zneužíva pritom mená skutočných pracovníkov ÚVZ SR. Podvodné emaily s falošnou korešpondenciou sú odosielané z domény uvzsr.eu. Zdôrazňujeme, že skutoční pracovníci ÚVZ SR majú adresy na doméne uvzsr.sk.

Prosíme dotknuté fyzické a právnické osoby, ktoré boli kontaktované z adries vydávajúcich sa za pracovníkov ÚVZ SR s koncovkou ".eu", o ignorovanie obsahu predmetných podvodných správ a o preposlanie mailu ako prílohy (nie jednoduché preposlanie, ale pribalenie pôvodného mailu do prílohy) na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., aby sme mohli podniknúť ďalšie kroky na ochranu ÚVZ SR, ako aj adresátov kontaktovaných neznámou osobou.

podvodne emaily

Svetový deň zdravia 2023

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom zdravia 2023, ktorý sa každoročne koná 7. Apríla, Svetová zdravotnícka organizácia upriamuje pozornosť na zásadné témy týkajúce sa zdravia a rieši výzvy, ktoré ochranou a podporou zdravia v súčasnosti môžu pozitívne ovplyvniť zdravie budúcich generácii. Z tohto dôvodu je tohtoročnou témou „ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH“. 

Tento rok je významný z dôvodu osláv 75. Výročia založenia Svetového dňa zdravia.

RÚVZ so sídlom v Trnave ,Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu , Halenárska 23, Trnava pripravilo v dňoch 11.4.-13.4.2023 pre verejnosť Deň otvorených dverí.

Otváracie hodiny: 8:00 - 11:00   a   12:00 - 14:00hod.

Plagát: Svetový_deň_zdravia__2023_-plagát.jpg

Svetový deň obezity - výtvarná súťaž

Pri príležitosti Svetového dňa obezity bola vyhlásená celosloslovenská výtvarná súťaž . Zapojili sa do nej triedy základných škôl v regióne Trnava, Piešťany , Hlohovec.

Prebiehala v 2 kategóriách .

Téma súťaže pre 1. stupeň ZŠ: Ako trieda vizuálne zaujímavo spracujte tému zdravej desiaty. Zamerajte sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Túto tému stvárnite na výkres.

Téma súťaže pre 2. stupeň ZŠ: Ako trieda vymyslite originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity, túto aktivitu vizuálne a kreatívne stvárnite na výkrese.

V regionálnom kole výtvarnej súťaže pre základné školy sa umiestnila na prvom mieste kresba žiakov 7.ročníka Spojenej školy, Valová 40 Piešťany.

Do krajského kola sa dostali víťazné práce z regiónov Trnava, Senica , Galanta, Dunajská Streda. Vyhodnotenie prebiehalo 31.3.2023 . Víťaznú prácu vybrala hodnotiaca komisia v zastúpení Trnavského osvetového strediska a RÚVZ Trnava . Na prvom mieste v krajskom kole sa umiestnila kresba žiakov 7. ročníka Spojenej školy, Valová 40 Piešťany

Súťaž-Svetový_deň_obezity-7_ročník_ŠZŠ-Spojená_škola_Valová_40_Piešťany_RÚVZ_Trnava.jpeg

Jarná deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023

Viac informácií tu: RÚVZT_OHŽPaZ_1064_2337_2023.pdf

Zmeny v školských bufetoch

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a

nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto
krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali
zdravšie.

Viac informácií tu: TS_zmeny_skolske_bufety_20230316.pdf

Oznam ku Svetovému dňu vody 2023 - 22. marec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca 2023 z technických príčin NEBUDE VYKONÁVAŤ odbery na bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičnany, dusitany a amónne ióny.

Odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 033/5354596 verejnosti poskytované celoročne.

Viac informácií tu: Oznam_ku_SDV_22._marec.pdf

Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie, zhoršiť ho môže aj kúrenie nevhodným palivom

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

Viac informácií tuTS_smog_20230215.pdf