logo

Výzva na realizáciu opatrenia deratizácie

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  vyzýva všetky povinné subjekty  podľa § 52   a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.  na realizáciu DERATIZÁCIE v termíne od 8.4. 2019 – 17.5.2019.

 

 

Výzva – Jarná deratizácia 2019