logo

Jesenná deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trnave“) ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. výzva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023.

Viac tu: RÚVZT_OHŽPaZ_2558_8857_2023.pdf