logo

Výsledky vzoriek piesku – (máj 2022)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonal v mesiaci máj kontrolu dodržiavania legislatívnych požiadaviek na pieskoviská. Súčasťou kontroly kvality piesku bol odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia. Spolu bolo odobratých 11 vzoriek piesku (8 z pieskovísk pri MŠ a 3 z verejných pieskovísk) v meste Trnava a Piešťany. Laboratórnym rozborom vykonaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bolo zistené, že všetky vyšetrované vzorky piesku vyhovujú v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám na pieskoviská.

Tabuľka: Sezóna_pieskovísk.pdf