logo

Žijeme zdravo?

image024Žijeme zdravo? Jedným z kritérií hodnotenia zdravotného stavu populácie je vek, akého sa dožívajú jej občania. V porovnaní s inými krajinami EÚ sa občan Slovenska dožíva v priemere o 6 rokov menej.

Jedným z kritérií hodnotenia zdravotného stavu populácie tej ktorej krajiny je vek akého sa dožíva jej občan. V porovnaní so západoeurópskymi krajinami sa občan Slovenska dožíva v priemere o 6 rokov menej. V oveľa väčšej miere je postihnutý civilizačnými chorobami, ako sú cukrovka, srdcovocievne ochorenia, alergie atď. Na otázku prečo je to tak, odpovedajú odborníci z jednotlivých oblastí:

  • odborníci z oblasti výživy zdôrazňujú zlé stravovacie návyky,
  • pracovné lekárstvo upozorňuje na nevhodné pracovné podmienky (hluk , prach, chemické škodliviny a iné),
  • psychológovia poukazujú na dlhodobo pôsobiaci stres, ktorý znižuje celkovú odolnosť človeka,
  • ďalší negatívny faktor pôsobiaci na zdravie človeka je devastované prírodné prostredie,
  • úroveň zdravotníckej starostlivosti, tiež zodpovedá za uvedený stav.

Toto všetko je určite pravda, avšak v značnej miere za svoj zdravotný stav zodpovedá každý jednotlivec sám, svojim životným štýlom (zlé životné návyky, fajčenie, alkoholizmus, nedostatočná pohybová aktivita, podceňovanie oddychu, nezdravá výživa, nezvládanie stresu, trávenie voľného času, spôsob nazerania na svet...).

Možno teda konštatovať, že pôsobenie negatívnych vplyvov na človeka je multifaktoriálne, preto aj postup pri zlepšovaní zdravotného stavu populácie musí obsahovať prevenciu v zmysle medicínskom i celospoločenskom s ekonomickými, legislatívnymi a výchovnými aktivitami. Takýto komplexný prístup obsahuje odborníkmi vypracovaný Národný program podpory zdravia - NPPZ. Presadzovanie cieľov NPPZ je jednou z hlavných úloh RÚVZ- Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

Odbor verejného zdravotníctva RÚVZ v Trnave zabezpečuje informovanosť verejnosti o najrozšírenejších rizikových faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, ktoré sa zmenou životného štýlu dajú ovplyvniť. V poradenskom centre podpory zdravia zisťuje varujúce príznaky, ktoré predchádzajú neinfekčným epidemiologicky sa vyskytujúcim ochoreniam (zvýšený tlak krvi, zvýšenú hladinu cholesterolu, nadváhu, zvýšené hodnoty cukru v krvi, psychosociálne rizikové faktory, závislosť na nikotíne, stav telesnej aktivity ... ) a následne poskytuje komplexné individuálne poradenstvo k zdravému životnému štýlu.

Poradenské centrum možete navštíviť na Halenárskej ul. č. 23 v Trnave , tel. 033/ 55 115 96.

Začnime žiť zdravšie, nahraďme želanie si zdravia skutkami - zmenou svojho životného štýlu!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
MUDr. Viliam Damin
vedúci odboru verejného zdravotníctva