logo

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. Septembra 2020

Piatok, 28 August 2020 08:22

VYHODNOTENIE EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SR:

 

Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením, najmä do niektorých firiem alebo rodín. Vo výskyte pretrvávajú významné topologické rozdiely s vyššou chorobnosťou v kraji Trenčianskom, Bratislavskom a Trnavskom. K prenosu nákazy dochádza najčastejšie pri organizovaní rodinných osláv, firemných podujatí, v ubytovniach pre zahraničných pracovníkov, v rodinách a tiež pri rôznych spoločenských podujatiach.

 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Najväčší potenciál pre šírenie nového koronavírusu majú také oblasti verejného života, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí v relatívne tesných podmienkach. A ak tam osoby nedodržiavajú platné opatrenia a základné preventívne pravidlá, dokážu významným spôsobom šíriť tento vírus do okolia. Ide napríklad o bary, nočné podniky, diskotéky, spoločenské oslavy, festivaly, ak nie sú dodržané platné opatrenia, môže ísť aj o kostoly a náboženské stretnutia, tímové stretnutia a konferencie, športové zápasy a udalosti."

 

Hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková: „Hospitalizovanosť s ochorením COVID-19 stúpa, ale zaostáva za vývojom chorobnosti. Najvyššiu incidenciu zaznamenávame vo vekových skupinách 25- až 34 -ročných a 35- až 44-ročných. V prípade nákazy sú uveené vekové skupiny zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, vrátane rizikových skupín ľudí (napríklad osoby nad 65 rokov, osoby s pridruženými chronickými ochoreniami, osoby s oslabenou imunitou a podobne), pretože ochorenie COVID-19 môže mať u nich ťažší až život ohrozujúci priebeh. Potrebujeme prijať také opatrenia, aby sme ochránili rizikovú populáciu."

 

Dodržiavaním platných opatrení, základných hygienických pravidiel dokážeme zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu a výrazne ho spomaľujeme.

 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Je dôležité, aby v súčasnej situácii, v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 mala verejnosť na pamäti dôležitosť dodržiavania síce základnej, no veľmi účinnej prevencie, a to je nosenie rúšok, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekciu rúk. Vďaka týmto trom zásadám významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších infekčných ochorení, vrátane chrípky, ktorej sezóna sa blíži. Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéroch. Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas."

 

Pamätajme však na to, že rúška treba mať na tvári nasadené správne, aby ich nosenie bolo účinné: majú priliehať k tvári a majú zakrývať ústa aj nos. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie.

 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „V súčasnosti čelíme mnohým dezinformačným kampaniam o rúškach. Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby."

 

Častokrát sa stretávame s tým, že verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. Je dôležité dôverovať informáciám poskytnutých od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov s potrebným odborným vzdelaním a praxou a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami, pretože majú za cieľ jediné – chrániť naše zdravie.

 

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

 

CESTOVANIE:

 

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.

 

Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

 

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená") a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

 

Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

 

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

 

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

 

HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:

 

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra."

 

Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.

 

RÚŠKA:

 

Rúška budú od 2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.

 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame."

 

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „V čase druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 chceme prijímať, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, opatrenia prioritne na lokálnej úrovni."

 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19."

 

Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia - majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii celoplošných opatrení. S ich definitívnym znením bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená.

 

Uvedené informácie zazneli na tlačovej konferencii po zasadnutí odborného konzília dňa 27. 8. 2020.