logo

Opatrenia vydané ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 ( povinné nosenie rúšok, činnosť prevádzok a služieb, bohoslužby, svadobné a pohrebné obrady, návštevy zdravotníckych zariadení a pod.)

 

Karanténa

Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy a podobne.  Podrobnosti nájdete tu. Od pondelka 18.mája 2020 dôjde k zmierneniu karanténnych opatrení. Podrobnosti nájdete tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu a aktualizácia opatrenia o výnimku pre umelcov tu.


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

V nemocniciach platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Zákaz návštev klientov platí aj u verejných a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb. Podrobnosti tu.


Nemocnice však môžu povoliť výnimky zo zákazu návštev. Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov sú to nasledovné okolnosti:

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,

 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,

 • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,

 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,

 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),

 • s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,

 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.


Pre lôžkové zariadenia pre deti sú to nasledovné okolnosti:

 • sprievod detského pacienta,

 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).


Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:

 • minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),

 • je povolená jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici, za splnenia podmienok bližšie definovaných odporučaných postupoch HH SR

 • dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19


Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa
 v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti  dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa.

Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.


Opatrenia, ktoré sú návštevy alebo sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať:

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,

 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,

 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť.


Podrobnosti k návštevám v nemocniciach 
nájdete tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.


Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Podrobnosti tu a tuaktualizované opatrenie tu.


Svadobné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady 
sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Podrobnosti tu.


Pohrebné obrady
 sa môžu konať za dodržania podobných podmienok: vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), pri vchode do priestorov pohrebného obradu treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Zabezpečiť treba, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou. Dodržiavať treba respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Tam, kde je to možné, je vhodné prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. Podrobnosti tu.


Detské ihriská:

Vonkajšie detské ihriská môžu byť otvorené. Mali by však mať obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu 2 metrov). Treba tiež dodržiavať povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rodičia alebo sprevádzajúce osoby by mali zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali. Majú mať tiež pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Celé usmernenie nájdete tu.


Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.


Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:


Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne a malé obchodné domy do 35 prevádzok obchodov a služieb.


Obchodné centrá

V obchodných centrách môžu byť otvorené:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste

 • drogérie

 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok

 • predajne novín a tlačovín

 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne

 • predajne novín, časopisov a tabaku

 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

 • výdajne e-shopov

 • prevádzky telekomunikačných operátorov

 • prevádzky verejného stravovania

 • pošty

 • pobočky bánk, poisťovní a leasingových služieb vrátane sprostredkovania týchto služieb

 • práčovne a čistiarne odevov

 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi

 • kvetinárstva


Služby

Naďalej sú zatvorené umelé aj prírodné kúpaliská, vnútorné športoviská, fitness centrá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, detské jasle a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Nemôžu sa poskytovať ani rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť:

 • prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára

 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva. Podrobnosti tu.

 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže). Pri masážach je povolené používanie olejov, krémov a gélov.

 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad

 • vonkajšie turistické atrakcie

 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene


Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre

 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky; táto podmienka sa nevzťahuje na deti

 • Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov

 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

 • Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.


Opatrenia v reštauráciách:

Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:

 • Otvorené môžu byť iba vonkajšie terasy, zákazníci však môžu využívať hygienické zariadenia vnútri prevádzky

 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál

 • medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre

 • za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi

 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky

 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu

 • otvorené môžu mať od 6:00 do 20:00

 • V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,

 • umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),

 • ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania odporúčame nevykonávať.

 • Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky. Ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.


Opatrenia pre hotely a ubytovne:

 • môžu ubytovávať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC

 • po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín

 • zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení

 • jedlo sa nesmie podávať vo vnútorných priestoroch (hotelových reštauráciách, jedálňach), možná je však donáška jedla na izbu


Opatrenia pre taxislužby:

 • vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dvaja

 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi

 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút

 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá


Služby starostlivosti o ľudské telo:

 • zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít, to sa netýka zamestnancov solárií

 • medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky

 • zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško


Autoškoly:

 • teoretickú výučbu je treba zabezpečiť dištančným spôsobom

 • pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška

 • po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať

 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút


Knižnice:

 • pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice

 • Povinnosť pre zamestnancov aj čitateľov a používateľov knižnice mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou a podobne.

 • Pri vstupe do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

 • Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre

 • Počet čitateľov a používateľov v priestore nesmie presiahnuť koncentráciu jeden na 25 metrov štvorcových; táto podmienka sa nevzťahuje na deti

 • Na všetky vstupy do knižnice viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu

 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných predmetov, nástrojov a pomôcok (v prípade knižníc ide napríklad o klávesnice a myši počítačov, úchopové držadlá katalógových zásuviek)

 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

 • Do študovní a čitární pri prezenčnej výpožičke môžu vstupovať čitatelia a používatelia. Musia však mať prekryté horné dýchacie cesty a udržiavať odstup 2 metre od iného používateľa.

 • Študenti si môžu brať knihy z políc vlastnými rukami.

 • Ak knižnica poskytuje toalety pre verejnosť, je potrebné ich dezinfikovať rovnako ako v prípade toaliet v iných prevádzkach.


Knihobúdky

Požičiavať si knihy z knihobúdok nie je obmedzené. Ak do nich vkladáme knihy, je potrebné mať vydezinfikované ruky. Povrch knihy pred vložením do knihobúdok odporúčame rovnako vydezinfikovať a vložiť so štítkom, na ktorom bude uvedený dátum vloženia – aby mal čitateľ informáciu, či po jej vložení do knihobúdky uplynula odporúčaná 24-hodinová lehota bez manipulovania.


Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.


Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,

 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.

 • Čerpacie stanice

 • Prevádzky telekomunikačných operátorov

 • Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením

 • Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb

 • Prevádzky donáškových služieb

 • Prevádzky ubytovacích zariadení

 • Prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára

 • Vonkajšie športoviská

 • Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

 • Vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad

 • Vonkajšie turistické atrakcie

 • Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Podrobnosti tu


Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,

 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

 • denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")

 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Služby môžu poskytovať: 

 • Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 • Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

 • Rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby.

Pri týchto zariadeniach platia všeobecné protiepidemické opatrenia platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.


Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie súčasne musia:

 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

 • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

 • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky, 

 • uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Podrobnosti nájdete tu.

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.


Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská

 • telovýchovno-športové zariadenia

 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo s výnimkou kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží

 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku

 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení

 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.


Otvorené môžu byť:

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva

 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení


Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.


Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.


Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a deťom. Podrobnosti tu a aktualizované opatrenie tu.


Seniori

 • Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérií od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. Dôrazne vyzývame seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

 • Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.


Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2. Podrobnosti tu.


Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 nájdete tu.