logo

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 /30.4.2020/

Aktualizované: 30.4.2020


Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobne. Podrobnosti nájdete tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu. „Pendleri“ pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Musia však mať potvrdenie o mieste výkonu zamestnania, resp. činnosti SZČO. 


Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na ochorenie COVID-19 v karanténnych zariadeniach. 
Podrobnosti tu.

 

Zásady pre ubytovanie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 nájdete tu.


Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Podrobnosti tu a tu a bližšie informácie tu.

Zákaz platí aj na omše a ďalšie náboženské obrady. Podrobnosti tu.

 

Vonkajšie športoviská

Povolená je prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva. Športovci zapojení do hry na vonkajších športoviskách nie sú povinní nosiť rúška. Medzi aktívne zapojenými športovcami musí byť zachovávaná vzdialenosť 2 metre. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.


Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.


Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:

 

Predajne

Otvorené môžu byť:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • predajne novín a tlačovín
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajne e-shopov
 • čerpacie stanice, autoumyvárne
 • galantérie a predajne metrového textilu
 • predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov
 • stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • kvetinárstva, záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2. V prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov. Zákaz skúšania sa nevzťahuje na predajne obuvi. Platí, že obuv je možné skúšať na ponožku, respektíve pančuchu.
 • vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste
 • predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov
 

Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.

Služby

Otvorené môžu byť:

 • pošty
 • predajne telekomunikačných operátorov,
 • stánky s rýchlym občerstvením, jedálne a reštaurácie, predajne nebalenej zmrzliny, cukrárne, kaviarne, bary, bistrá, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do prevádzok nesmú zákazníci vstupovať, ani jedlo konzumovať na terasách reštaurácií; tieto prevádzky môžu byť s výnimkou donáškovej služby otvorené od 6:00 do 20:00
 • pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností
 • práčovne a čistiarne odevov
 • pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá
 • stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy a odťahové služby, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel
 • kľúčové služby, oprava obuvi
 • zberné dvory, výkupné miesta a skládky
 • servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2
 • ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb

Služby môžu poskytovať:

 • donáškové služby
 • taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená
 • odťahové služby
 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári a iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri
 • služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR
 • služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb
 • služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí)

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky. Otvorené môžu byť:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškové služby,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.
 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.
 • Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 
 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov
 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
 • Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.  Podrobnosti tu.

  

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.
 • Čerpacie stanice
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • Prevádzky donáškových služieb

Podrobnosti tu

 

Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").
 

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

 

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.

 

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

  

Otvorené môžu byť:

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

  

Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.

 

Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.


Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.

 

Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. Podrobnosti tu.


Seniori

 • Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. Dôrazne vyzývame seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

 • Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.


Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2.Podrobnosti tu.


Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 
nájdete tu.