logo

Odborné odporúčanie pre prevádzku vysokých škôl počas trvania epidémie COVID 19

27 Apríl 2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vyplynula zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadavka usmerniť krízovú prevádzku vysokých škôl na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3171/2020 zo dňa 15.4.2020, ktorým  umožňuje skončenie štúdia a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách zdravotníckeho zamerania v dennej i externej forme štúdia za dodržania protiepidemických opatrení.


Dôvodom vypracovania takéhoto opatrenia bola skutočnosť, že v Slovenskej republike evidujeme dlhodobo nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve a  pandémia vyvolaná koronavírusom, predmetnú krízu výrazne prehĺbi. Najvyšším záujmom rezortu zdravotníctva v čase pandémie ochorenia COVID-19 je ochrana zdravia populácie. K zabezpečeniu predmetného poslania a cieľa je nevyhnutné plnenie niekoľkých procesov, pričom za jeden z najkľúčovejších považujeme dostatok zdravotníckych pracovníkov. Základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve a z uvedeného dôvodu bolo  nevyhnutné umožniť ukončenia štúdia študentom uvedených vysokých škôl. Nakoľko vysoké školy nepatria pod legislatívu verejného zdravotníctva a majú právnu subjektivitu, je v ich kompetencii upraviť si podmienky štúdia podľa vlastných špecifík. 


V kontexte uvedeného odporúčame vychádzať pri zabezpečení prevádzky všetkých vysokých škôl v krízovom režime z nasledovných protiepidemických opatrení, ktoré boli zadefinované pre vysoké školy zdravotníckeho zamerania: 


Ad I/ skúšobná komisia 

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),

 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,

 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,

 • používať vlastné písacie potreby,

 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)

 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.


Ad II/ študenti 

 • v rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),

 • v prípade  praktických častí skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané  skupinové úlohy  pre viac ako dvoch študentov, 

 • každý študent musí byť chránený rúškom,

 • používať vlastné písacie potreby,

 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,

 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať  teplotu  členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba  s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba  s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach  vylúčené, vrátane  pedagógov.  


V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.  Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. 


V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny  je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v  miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu  v oddelenom čase.  Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať.  Z pohľadu ochrany verejného zdravia odporúčame preferovať dištančnú formu štúdia na vysokých školách; prezenčná forma štúdia za dodržiavania horeuvedených opatrení predstavuje jednu z možných alternatív. Opatrenia sú koncipované vo všeobecnej rovine. Vzhľadom na to, že vysoké školy majú rôzny charakter,  zameranie  a spôsob štúdia a vykonávania skúšok  je potrebné, aby si každá vysoká škola v rámci svojho krízového plánu upravila podrobnosti podľa vlastných špecifík. 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky