logo

Odporúčania pre prevoz osôb vracajúcich sa zo zahraničia


Pravidlá pre zabezpečenie prepravy

 • Ak je to možné, obmedziť počet prepravovaných osôb prostredníctvom vozidiel hromadnej dopravy  (napr. autobusy) na minimálne 50 % kapacity vozidla

 • Osoby čakajúce na vstup do vozidla hromadnej dopravy musia dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra

 • Tesne pred vstupom do vozidla hromadnej dopravy je potrebné vykonať u všetkých prepravovaných osôb hygienickú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

 • Prepravované osoby majú povinnosť počas celej doby prepravy nosiť tvárové rúško (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) tak, by mali prekryté horné dýchacie cesty a mať  na rukách rukavice 

 • Usádzanie osôb vykonávať formou „zipsovania“ (t. j. ak je možné zabezpečenie odstupu jednotlivých prepravovaných osôb vo vzdialenosti aspoň 1,5 m) 

 • Prepravované osoby usádzať tak, aby sedeli jednotlivo

 • V prípade, že vodič nie je vo vozidle oddelený od prepravovaných osôb, je potrebné, aby prepravované osoby neboli usádzané na prvý rad sedadiel za vodičom

 • Je potrebné vykonať kontrolu zdravotného stavu prepravovaných osôb,

 • v prípade výskytu respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty takúto osobu do vozidla neprijímať

 • v prípade nevytnutej prepravy chorej osoby (vykazujúcej známky respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty), túto osobu umiestniť do posledného radu sedadiel a oddeliť od ostatných pasažierov minimálne jedným voľným radom sedadiel
 • Počas prepravy nepoužívať klimatizáciu a vykurovanie vozidla 

 • Pravidelné vetranie priestorov vykonať prostredníctvom prirodzeného vetrania, ak to nie je možné, vetranie zabezpečiť počas zastávky vozidla za prítomnosti prepravovaných osôb. Prepravované osoby počas tejto zastávky zostávajú na svojich sedadlách.

 • V prípade, že je vozidlo vybavené toaletou, je potrebné toaletu využívať len v nevyhnutných prípadoch. Na toaletu zabezpečiť jednorazové utierky na ruky, tekuté mydlo a dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom

 • Odporúčame zabezpečenie policajnej kordóny pred vozidlom hromadnej dopravy


Pravidlá pre osoby zabezpečujúce prepravu

Vodič vozidla hromadnej dopravy:

 • Je potrebné zabezpečiť základné osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP -respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice a dezinfekčný prostriedok k pravidelnej  dezinfekcii rúk

 • OOPP je potrebné používať po celú dobu prepravy osôb

 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi

 • Pracovníci koordinujúci prepravované osoby:

 • Je potrebné zabezpečiť základné OOPP - respirátory FFP2 (v prípade ich nedostatku minimálne chirurgické rúško), rukavice, okuliare / tvárový štít a dezinfekčný prostriedok k pravidelnému čisteniu rúk

 • OOPP je potrebné používať po celú dobu koordinácie osôb

 • Pri komunikácií s prepravovanými osobami dodržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1,5 metra

 • V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľovi


Dezinfekcia vozidla hromadnej prepravy

 • Po preprave osôb je potrebné zabezpečiť dezinfekciu vozidla a to:

 • dotykové plochy, sedadlá, podlahu a toaletu

 • Na dezinfekciu vozidla použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom v expozícií a koncentrácií podľa uvedenia výrobcu