logo

Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019 v regióne RÚVZ Trnava

súvislosti s celoslovenskou kontrolou  dodržiavania bezpečnosti potravín - zmrzlinyprevádzkachs výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2019boli na základe usmernenia a podľa plánu úradnej kontroly regióne RÚVZ Trnava (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) vykonané kontroly v prevádzkach vyrábajúcich alebo predávajúcich zmrzlinu, vrátane odberu vzoriek vyrábanej alebo predávanej zmrzliny.

 

Celkovo bolo vykonaných 63 kontrol29 kontrol bolo zameraných na dodržiavanie platných právnych predpisov a v nich stanovených požiadaviek na výrobu apredaj zmrzliny.Najčastejšie pri kontrolách boli zisťované nasledovné nedostatky:nepredložené nadobúdacie doklady potravín (2prípadoch), komponenty na výrobu zmrzliny neoznačené v štátnom jazyku (1)nevedenie evidencie o výrobe (1)nevedenie evidencie o výrobe (2),nevedenie evidencie o dosahovaných teplotách na kontrolných bodoch (1)zmrzlina po dobe spotreby (1)nevhodná nádobana kornútky neurčená na styk s potravinami (2), nechránené kornútky (2)neúplné označenie alergénov pri názve zmrzliny(5), nevyznačenie alergénov (2)neodkladanie vzoriek zmrzliny (3) a prevádzková hygiena (1).

Na mieste bolo uloženéopatrenie a to stiahnutie zmrzliny po dobe spotreby z predaja. 

Za zistené nedostatky boli uložené 4blokovépokuty v celkovej sume330 €. Za závažné porušenia platných predpisov bude v 1 prípade bude zahájené konanie podľa zákona 152/1995 Z.z.vo veci uloženia finančnej pokuty.

Na overenie zdravotnej bezpečnosti laboratórnou analýzou bolo vykonaných  34 odberov vzoriek zmrzlín.Na mikrobiologické vyšetrenieodobraných bolo 264 vzoriek zmrzlín, z ktorých 3 vzorky nevyhovovali mikrobiologickým požiadavkám. 2 vzorky nezodpovedali kritériám procesu výroby Nariadeniu komisie (ES) č.1441/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pre nadlimitné počty v ukazovateli Enterobacteriaceae av 1 z týchto vzoriek bol zistený prekročený počet koliformnýchbaktérií a 1 vzorka nevyhovovala pre prekročený počet kvasiniekChoroboplodné zárodky v zmrzlinách neboli zistené. Za nevyhovujúce vzorky zmrzliny bola uložená 1úhrada nákladov vsume44,00 €

Na overenie chemických parametrov zmrzlinybolo vyšetrených 46 vzoriek zmrzlín na prídavné látky – farbiváZakázané farbivá v zmrzlinách neboli zistené. Všetky vyšetrené vzorky zodpovedali Nariadeniu komisie EÚ č. 232/2012.

        Počas letnej sezóny neboli zaznamenané prenosné chorenia spôsobené konzumáciou zmrzliny.