logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Výzva – jesenná deratizácia 2019

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  vyzýva všetky povinné subjekty  podľa § 52   a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.  na realizáciu DERATIZÁCIE v termíne od 1.10. 2019 – 15.11.2019.

Čítať ďalej...

Kúpacia sezóna 2019 - stav kúpalísk 36. týždeň

 

V kúpacej sezóne v roku 2019 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.
Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2019.

Čítať ďalej...

Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019 v regióne RÚVZ Trnava

súvislosti s celoslovenskou kontrolou  dodržiavania bezpečnosti potravín - zmrzlinyprevádzkachs výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2019boli na základe usmernenia a podľa plánu úradnej kontroly regióne RÚVZ Trnava (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) vykonané kontroly v prevádzkach vyrábajúcich alebo predávajúcich zmrzlinu, vrátane odberu vzoriek vyrábanej alebo predávanej zmrzliny.

Čítať ďalej...

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“, ÚVZ SR uvádza nasledovné:

Čítať ďalej...