logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený


8.4.2020

 

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Čítať ďalej...

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov


6.4.2020

 

Vsúvislosti sblížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavenévsúlade sopatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe samôže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technickýpracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísťsúkromne sláviť obrady do kostolova taktiež zabezpečiť internetovéprenosy pre ľudí.Počas súkromnejbohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorenéavšak je potrebné zabezpečiť:

vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
počet osôb vkostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 zverejne prístupnej časti kostola 
vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácieaby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

úctou


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia v zariadeniach určených štátom


4.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch, karanténne opatrenia a pod.)

Aktualizované: 4.4.2020, 12.10 h 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti


3.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby – účinnosť od 30.03.2020


Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena režimu veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární" – účinnosť od 29.03.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúško – účinnosť od 25.03.2020


Všetkým osobám sa zakazuje s účinosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacich ciest (napríklad respirátor, rúško, šáľ, šatka, atd'.)

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavuje poskytovanie ambulantných sociálnych služieb – účinnosť od 25.03.2020


1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : a) denné stacionáre S 40 zákona b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby S 35, 1 c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, g) denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov”) a h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - nedeľa: zákaz prevádok, sanitárny deň – účinnosť od 25.03.2020


A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 3. predajne drogérie, 4. predajne novín a tlačovín, 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – účinnosť od 24.03.2020


Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadávať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

 

Piatok, 20 Marec 2020 13:14

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020

Štvrtok, 19 Marec 2020 08:05

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:

Čítať ďalej...