logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

 • IceTab1

  IceTab1

 • IceTab2

  IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúško – účinnosť od 25.03.2020


Všetkým osobám sa zakazuje s účinosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacich ciest (napríklad respirátor, rúško, šáľ, šatka, atd'.)

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavuje poskytovanie ambulantných sociálnych služieb – účinnosť od 25.03.2020


1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : a) denné stacionáre S 40 zákona b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby S 35, 1 c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, g) denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov”) a h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - nedeľa: zákaz prevádok, sanitárny deň – účinnosť od 25.03.2020


A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 3. predajne drogérie, 4. predajne novín a tlačovín, 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – účinnosť od 24.03.2020


Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadávať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

 

Piatok, 20 Marec 2020 13:14

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020

Štvrtok, 19 Marec 2020 08:05

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:

Čítať ďalej...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou

 

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO") dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke 1).

Čítať ďalej...

Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Utorok, 17 Marec 2020 
 • S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
   

 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

 3. predajní drogérie,

 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

 5. predajní novín a tlačovín,

 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb

 11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória

 12. autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby

 13. taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru

 14. práčovne a čistiarne odevov


Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

Čítať ďalej...

Oznam 16.3.2020

 

Z dôvodu mimoriadnej situácii sa vedenie RÚVZ so sídlom v Trnave rozhodlo, že konzultácie bude možné uskutočniť len mailovou formou alebo telefonicky. Po ukončení mimoriadnej situácie pristúpime opäť k osobným konzultáciám.

Ďakujeme za pochopenie