logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie, zhoršiť ho môže aj kúrenie nevhodným palivom

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

Viac informácií tuTS_smog_20230215.pdf

COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave

Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii. Okolité krajiny, ktoré majú priame letecké spojenia s Čínou, zavádzajú ďalšie preventívne opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia nového variantu aj na Slovensko (povinné testovanie cestujúcich pred príletom resp. po prílete, používanie respirátorov, zvýšená dezinfekcia a pod.). 

Viac informácií: COVID_Odporúčania_cestovanie_Čína.pdf

14. november 2022 - Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Podporovaný je Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia. Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. 

Viac informácií: 14. november - Svetový deň diabetu

Plagát: diabetes letak | test_diabetes_rizika.png | prediabetes.png

Jesenná deratizácia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

Viac informácií: Výzva_jesenná_deratizácia_2022.pdf

Dni zdravia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas „Dní zdravia" Trnava 14.6.2022 – 15.6.2022 v priestoroch Radnice, Hlavná 1 Trnava  nasledovné aktivity v rámci jednotlivých odborov:

- spektrum vyšetrení, ktoré určujú hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení  a to najmä srdcovo-cievnych. Meranie % množstva telesného tuku, meranie kostrového svalstva, meranie viscereálneho tuku, počítanie indexu WHR a BMI,

- informácie o správnych postupoch v hygiene rúk, správnosť techniky umývania rúk si bude možné overiť za pomoci špeciálneho prístroja UV lampy, informácie o očkovaní,

- bude vyšetrovať vzorky vody na obsah dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov a tvrdosti , vyšetrovať vzorky zeleniny na obsah dusičnanov,

a veľa ďalšieho...

Viac tu: Dni zdravia 2022

 

Výsledky :

Výsledky__zelenina__2022

Výsledky__voda_2022

Výsledky vzoriek piesku – (máj 2022)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonal v mesiaci máj kontrolu dodržiavania legislatívnych požiadaviek na pieskoviská. Súčasťou kontroly kvality piesku bol odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia. Spolu bolo odobratých 11 vzoriek piesku (8 z pieskovísk pri MŠ a 3 z verejných pieskovísk) v meste Trnava a Piešťany. Laboratórnym rozborom vykonaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bolo zistené, že všetky vyšetrované vzorky piesku vyhovujú v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám na pieskoviská.

Tabuľka: Sezóna_pieskovísk.pdf

Kúpacia sezóna 2022 - stav kúpalísk

Štvrtok, 25. Augusta 2022 11:41

V kúpacej sezóne v roku 2022 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2022. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

-- 38. týždeň --

Stav_kúpalísk_tabuľka.pdf

Stav_kúpalísk.pdf

 

Plagáty:

zdrave_kupanie_A3_1_1.pdf - všeobecné informácie

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_SK_A4.pdf - v slovenčine (in Slovak language)

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_EN_A4.pdf - v angličtine (in English)

TS Svetový deň bez tabaku 2022

Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu

(31. máj 2022 - Svetový deň bez tabaku)

 Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak škodlivo vplýva aj na životné prostredie. 

Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy. 

Viac informácií tu : TS_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

Plagát : plagát_-_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

 náhľadový obrázok - Svetový deň bez tabaku 2022 1

Svetový deň pohybom ku zdraviu 2022

 

Pohyb ako prevencia

Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania občanov a vylúčenie rizikových faktorov , prispieť k zvýšeniu zdravotného uvedomenia a znížiť chorobnosť srdca a ciev.

 

Viac tu: Svetový_deň_pohybom_ku_zdraviu_2022.pdf

TS - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR

Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 vplývala v roku 2021 aj na počet rizikových prác a výskyt chorôb z povolania v SR. Významne oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. Sledujeme najmä relatívne vysoký nárast počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s expozíciou biologickým faktorom a tiež nárast počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce s psychickou pracovnou záťažou. Rizikové práce spôsobené zvýšenou psychickou pracovnou záťažou sú typické najmä pre odvetvia zdravotníctva, sociálnej pomoci a školstva, v ktorých je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.

 

Viac tuTS_Svetovy_den_BOZP.pdf

Prípady opičích kiahní v európskom regióne

 Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky.

K dnešnému dňu sme na Slovensku nezaznamenali žiaden potvrdený ani podozrivý prípad opičích kiahní. Prípady ochorenia na Slovensku neevidujeme ani v minulosti.

Slovensko nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní, avšak máme široké možnosti cestovania, a preto nemôžeme vylúčiť, že budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj u nás. Reálne riziko vzniku ochorenia existuje.

Viac info tu : na stránke UVZSR

Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia

 

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás. Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto naďalej odporúčame priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote.

 

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR.

Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií. Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

 

Viac k odporúčaniam tu :  Odporúčania_hlavného_hygienika_SR_pre_prevádzky_a_hromadné_podujatia.pdf

 

 

 

Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“

Klimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.

 

TS_Svetový_deň_zdravia_2022.pdf

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september

Pondelok, 20. september 2021 09:12

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia je naproti tomu choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21.

septembra. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých patrí tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

 

Zaujímavosti_o_mozgu.pdf

Desatoro_pre_mozog.pdf

Alzheimerova_choroba.pdf

Ponuka_cvičení_pre_mozog.pdf