logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

COVID-19: ÚVZ SR: Hlavný hygienik SR u prezidentky SR v rámci spoločného stretnutia epidemiológov a ekonómov

14.4.2020

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku je podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 relatívne priaznivá. Slovensko patrí k štátom s najnižšou incidenciou spomínaného ochorenia.


„Epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 podrobne sledujeme a vyhodnocujeme ju každý deň. Dôležité budú nasledujúce dva až tri týždne, tie ukážu ucelenejší vývoj chorobnosti v našej krajine," 
uviedol hlavný hygienik SR J. Mikas po spoločnom stretnutí epidemiológov a ekonómov u prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Čítať ďalej...

COVID-19: Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo v domácom prostredí klientov

9.4.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020, ktorého cieľom je dočasné maximálne obmedzenie sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súčasnosti neumožňuje verejnosti poskytovať služby okrem iného v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, akými sú napríklad kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra a ďalšie.

Čítať ďalej...

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom (2)

9.4.2020

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.


Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 19. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus") neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

Čítať ďalej...

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch


8.4.2020

 Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

 

Čítať ďalej...

Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie


7.4.2020

 

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.").

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený


8.4.2020

 

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Čítať ďalej...

COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov


6.4.2020

 

Vsúvislosti sblížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavenévsúlade sopatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe samôže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technickýpracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísťsúkromne sláviť obrady do kostolova taktiež zabezpečiť internetovéprenosy pre ľudí.Počas súkromnejbohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

 

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorenéavšak je potrebné zabezpečiť:

vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
počet osôb vkostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 zverejne prístupnej časti kostola 
vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
 

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácieaby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

úctou


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - izolácia v zariadeniach určených štátom


4.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch, karanténne opatrenia a pod.)

Aktualizované: 4.4.2020, 12.10 h 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti


3.4.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby – účinnosť od 30.03.2020


Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena režimu veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární" – účinnosť od 29.03.2020

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúško – účinnosť od 25.03.2020


Všetkým osobám sa zakazuje s účinosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacich ciest (napríklad respirátor, rúško, šáľ, šatka, atd'.)

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavuje poskytovanie ambulantných sociálnych služieb – účinnosť od 25.03.2020


1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : a) denné stacionáre S 40 zákona b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby S 35, 1 c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, g) denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov”) a h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

Čítať ďalej...

COVID-19: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - nedeľa: zákaz prevádok, sanitárny deň – účinnosť od 25.03.2020


A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 3. predajne drogérie, 4. predajne novín a tlačovín, 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 

Čítať ďalej...