logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

 • IceTab1

  IceTab1

 • IceTab2

  IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

 

Špecializované úlohy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v rámci špecializovaných zdravotníckych činností v oblasti ochrany zdravia plní aj ďalšie úlohy, najmä:

 

 • • vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,
  • zabezpečuje vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
  • zabezpečuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,
  • zhromažďuje základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,
  • vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
  • vykonáva odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, z prostredia, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
  • monitoruje výskyt prenosných ochorení a vykonáva epidemiologický dohľad,
  • prešetruje pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  • plánuje a koordinuje kontrolu prenosných ochorení,
  • plánuje, koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
  • monitoruje kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,
  • monitoruje zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,
  • spracúva a zverejňuje údaje o stave verejného zdravia a vykonáva edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
  • plní špecializované úlohy v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,
  • zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • spracúva osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.