logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

 

Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia, v rámci toho najmä:

  • zúčastňuje sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
  • zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
  • vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.