logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

 • IceTab1

  IceTab1

 • IceTab2

  IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonáva úradnú kontrolu potravín podľa zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

 • v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
 • vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
 • výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,
 • nových potravín,
 • z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 • v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.