logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9

 

 

Úvod

Ústredňa: 033/5512862  

Útvar regionálnej hygieničky (asistentka regionálnej hygieničky) – 033/53 48 051
Epidemiológia: 033/5354594, 5354595,  5516731,  0905 903053
Hygiena životného prostredia: 33/5354596, 0907 821236
Útvar regionálnej hygieničky (vnútorná kontrola, právnik) -  033/53 54 674
Hygiena výživy: 033/59 36 976
Hygiena detí a mládeže: 033/59 36 960
Preventívne a pracovné lekárstvo: 033/59 36 981, 0907 635600
Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov : 033/53 54 673, 033/53 54 672, 0905 112 102

logo 001logoCerticom119
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Na základe tohto právneho predpisu a rozhodnutia Ministra zdravotníctva SR o zrušení Štátneho zdravotného ústavu so sídlom v Trnave č. 07137-37/2003-HH zo dňa 22.12.2003 zanikol Štátny zdravotný ústav so sídlom v Trnave ku dňu 31. decembra 2003.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je pracoviskom s akreditovanými laboratóriami podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 a držiteľom certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009.

Pôsobnosť úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej pôsobnosti najmä:

Čítať ďalej...

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonáva úradnú kontrolu potravín podľa zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

Čítať ďalej...

Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia, v rámci toho najmä:

Čítať ďalej...

Špecializované úlohy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v rámci špecializovaných zdravotníckych činností v oblasti ochrany zdravia plní aj ďalšie úlohy, najmä:

Čítať ďalej...