logo

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab1

IceTab2

IceTab2

  • IceTab1

    IceTab1

  • IceTab2

    IceTab2

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave

 

Ulica Limbová 6053/6
917 02 Trnava

 

Stránkové dni

Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA 11:30 - 12:00

Jarná deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023

Viac informácií tu: RÚVZT_OHŽPaZ_1064_2337_2023.pdf

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v TT kraji

V 11. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 6155 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 2171,0), z toho chrípke podobných ochorení bolo 974 (chorobnosť 343,5). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 0,59 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 2,20 %.

Viac tu: Situácia_vo_výskyte_chrípkových_ochorení - 11. kalendárny týždeň

Oznam ku Svetovému dňu vody 2023 - 22. marec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca 2023 z technických príčin NEBUDE VYKONÁVAŤ odbery na bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičnany, dusitany a amónne ióny.

Odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 033/5354596 verejnosti poskytované celoročne.

Viac informácií tu: Oznam_ku_SDV_22._marec.pdf

Zmeny v školských bufetoch

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a

nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto
krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali
zdravšie.

Viac informácií tu: TS_zmeny_skolske_bufety_20230316.pdf

Peľová situácia v SR za 6. týždeň 2023

Začíname peľové spravodajstvo 2023. Teplá zima priniesla so sebou problémy alergikom už v januári. Na zimné mesiace pomerne teplé dni aj noci spôsobili, že lieska kvitla aj na strednom Slovensku už v polovičke januára. Následné silné sneženie a mrazy na prelome januára a februára pribrzdili rozbehnutú peľovú sezónu liesky a jelše, ktorá sa s postupným otepľovaním začína opäť rozbiehať.

Viac informácií tuTS_pelove_spravodajstvo_062023.pdf

Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie, zhoršiť ho môže aj kúrenie nevhodným palivom

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

Viac informácií tuTS_smog_20230215.pdf

COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave

Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii. Okolité krajiny, ktoré majú priame letecké spojenia s Čínou, zavádzajú ďalšie preventívne opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia nového variantu aj na Slovensko (povinné testovanie cestujúcich pred príletom resp. po prílete, používanie respirátorov, zvýšená dezinfekcia a pod.). 

Viac informácií: COVID_Odporúčania_cestovanie_Čína.pdf

14. november 2022 - Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Podporovaný je Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia. Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. 

Viac informácií: 14. november - Svetový deň diabetu

Plagát: diabetes letak | test_diabetes_rizika.png | prediabetes.png

Jesenná deratizácia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

Viac informácií: Výzva_jesenná_deratizácia_2022.pdf

Dni zdravia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bude poskytovať počas „Dní zdravia" Trnava 14.6.2022 – 15.6.2022 v priestoroch Radnice, Hlavná 1 Trnava  nasledovné aktivity v rámci jednotlivých odborov:

- spektrum vyšetrení, ktoré určujú hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení  a to najmä srdcovo-cievnych. Meranie % množstva telesného tuku, meranie kostrového svalstva, meranie viscereálneho tuku, počítanie indexu WHR a BMI,

- informácie o správnych postupoch v hygiene rúk, správnosť techniky umývania rúk si bude možné overiť za pomoci špeciálneho prístroja UV lampy, informácie o očkovaní,

- bude vyšetrovať vzorky vody na obsah dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov a tvrdosti , vyšetrovať vzorky zeleniny na obsah dusičnanov,

a veľa ďalšieho...

Viac tu: Dni zdravia 2022

 

Výsledky :

Výsledky__zelenina__2022

Výsledky__voda_2022

Výsledky vzoriek piesku – (máj 2022)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vykonal v mesiaci máj kontrolu dodržiavania legislatívnych požiadaviek na pieskoviská. Súčasťou kontroly kvality piesku bol odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia. Spolu bolo odobratých 11 vzoriek piesku (8 z pieskovísk pri MŠ a 3 z verejných pieskovísk) v meste Trnava a Piešťany. Laboratórnym rozborom vykonaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bolo zistené, že všetky vyšetrované vzorky piesku vyhovujú v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám na pieskoviská.

Tabuľka: Sezóna_pieskovísk.pdf

Kúpacia sezóna 2022 - stav kúpalísk

Štvrtok, 25. Augusta 2022 11:41

V kúpacej sezóne v roku 2022 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2022. RÚVZ Trnava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie).

-- 38. týždeň --

Stav_kúpalísk_tabuľka.pdf

Stav_kúpalísk.pdf

 

Plagáty:

zdrave_kupanie_A3_1_1.pdf - všeobecné informácie

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_SK_A4.pdf - v slovenčine (in Slovak language)

Príloha_č__8_Zdrave_kupanie_EN_A4.pdf - v angličtine (in English)

TS Svetový deň bez tabaku 2022

Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu

(31. máj 2022 - Svetový deň bez tabaku)

 Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú dlhodobo všeobecne známe. Iba malá časť fajčiarov si však uvedomuje, že rozhodnutie užívať tabak škodlivo vplýva aj na životné prostredie. 

Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy. 

Viac informácií tu : TS_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

Plagát : plagát_-_Svetový_deň_bez_tabaku_2022.pdf

 náhľadový obrázok - Svetový deň bez tabaku 2022 1