logo

Vtáčia chrípka A/H5N8 - informácia pre občanov

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi). Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) neboli u ľudí v Slovenskej republike doteraz zaznamenané.

Čítať ďalej...

Oznamovanie kategórie práce 2

Podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov má zamestnávateľ povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje, týkajúce sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie z hľadiska ich zdravotného rizika k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho ruka. V roku 2020 je lehota predĺžená do 28.02.2020.

Nahlásenie údajov je potrebné zaslať prostredníctvom elektronického formulára
Presné inštrukcie k vyplneniu a zaslaniu formulára sú uvedené v dokumente „USMERNENIE na vyplnenie a odoslanie elektronického formuláru OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2“ z 11.12.2019.

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny (viď mapa). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo hlásených 59 prípadov, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. Úmrtie doteraz zaznamenané nebolo. Laboratórne vyšetrenie vylúčilo vírus chrípky, adenovírus, SARS a MERS-Cov ako príčinu ochorenia. Detailnejšie laboratórne vyšetrenie biologického materiálu chorých osôb potvrdilo prítomnosť nového koronavírusu u 15 pacientov.

Čítať ďalej...

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Čítať ďalej...

Svetový deň boja proti AIDS

Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Ochorenie AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné.

Čítať ďalej...

Výzva – jesenná deratizácia 2019

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  vyzýva všetky povinné subjekty  podľa § 52   a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.  na realizáciu DERATIZÁCIE v termíne od 1.10. 2019 – 15.11.2019.

Čítať ďalej...

Kúpacia sezóna 2019 - stav kúpalísk 36. týždeň

 

V kúpacej sezóne v roku 2019 v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec nie sú v prevádzke žiadne prírodné lokality, resp. doteraz kontrolované kúpacie oblasti nemajú prevádzkovateľa a neboli vyhlásené za kúpacie oblasti.
Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2019.

Čítať ďalej...

Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019 v regióne RÚVZ Trnava

súvislosti s celoslovenskou kontrolou  dodržiavania bezpečnosti potravín - zmrzlinyprevádzkachs výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2019boli na základe usmernenia a podľa plánu úradnej kontroly regióne RÚVZ Trnava (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) vykonané kontroly v prevádzkach vyrábajúcich alebo predávajúcich zmrzlinu, vrátane odberu vzoriek vyrábanej alebo predávanej zmrzliny.

Čítať ďalej...